Den självupptagna människan

Människor ägnar 30-40 % av den tid vi kommunicerar med andra med att prata om oss själva. När vi kommunicerar via sociala medier är denna siffra ännu högre – 80 % av informationen är självcentrerad. Så här i semestertider tror jag också att man kan se en “peak” i hur man försöker framhäva sig själv (undertecknad spammade Instagram igår).

En studie som publicerats i PNAS förra året undersökte vad som driver oss till att vara så självupptagna. Genom att mäta hjärnaktivitet med magnetkamera (fMRI) kunde man se att försökspersoner som pratade om sina tankar och känslor fick en aktivering av hjärnregioner som är kopplade till belöning och motivation. Samma studie visade också att drivkraften i att få dela med information om sig själv är så stor att man till och med är beredd att avstå från pengar för att få göra det.

Drivkraften till att vilja dela information om ens tankar med andra kan ha varit en adaptiv fördel enligt forskarna bakom studien (nu snackar vi stenåldersmänniskan igen :-)). Det kan ha fördelar när det gäller att öka kunskaper, skapa sociala band, genom att framkalla återkoppling som kan leda till ökade självkännedom eller för att få hjälp med att lösa problem. Jag tänker mig dock att det kan vara ett sexuellt selekterat drag som kan har varit fördelaktigt för att attrahera partners eller för att hålla borta sexuella rivaler.

Att dela information om sig själv kan vara problematiskt för den personliga integriteten och bör därför göras med ett visst mått av försiktighet, särskilt på sociala medier där informationen kan få oerhörd spridning. Men vi människor mår bra av att vara självupptagna och detta kan alltså ha fördelar för den personliga utvecklingen eller för att hitta en partner. Så lägg upp era semesterbilder med stolthet och njut av både era upplevelser och den belöning ni får av att dela med er information om dessa.

 

The self-absorbed human

When communicating with others, we humans spend 30-40% of the time talking about ourselves. When we communicate via social media, this figure is even higher – 80% of the information is self-centered. During the holiday, this behaviour probably peaks (yesterday I spammed Instagram).

A study published in PNAS last year examined what drives us to be so self-absorbed. By measuring brain activity with magnetic imaging (fMRI) the researchers found that the subjects who were talking about their thoughts and emotions got an activation of brain regions associated with reward and motivation. The same study also showed that the driving force in getting to share information about themselves is so great that they were even willing to forgo money in order to do this.

The driving force in wanting to share information about your thoughts with others may have been an adaptive advantage according to the researchers behind the study (now we’re talking stone age man again :-)). It may have advantages when it comes to gaining knowledge, creating social bonds, by inducing feedback that can lead to increased self-knowledge, or to get help in solving problems. I’m thinking that it might be a sexually selected trait that have been beneficial when attracting mates or keeping away sexual rivals.

Sharing informatiom about oneself can be problematic for the integrity and should therefore be done with a degree of caution, especially on social media. But self-absortions makes us feel good and may be beneficial to our personal development or when finding a mate. So show your holiday photos with pride and enjoy both your experiences and the reward you get from sharing information about them.

Lämna ett svar