Onyanserad vetenskapsrapportering

Idag handlade Medierna i P1 om DN:s artikel med rubriken “Diabetiker riskerar att förgiftas av sin medicin“. Radioprogrammet handlade om hur DN-artikeln kraftigt överdriver de bieffekter som är kopplade till Metformin som är ett vanligt läkemedel vid typ 2-diabetes.

Nästan alla läkemedel har bieffekter, oftast milda och övergående men ibland väldigt farliga. De läkemedel som har farliga bieffekter använd endast vid allvarliga sjukdomstillstånd. Läkemedel används när man anser att riskerna med att avstå medicinsk behandling överväger riskerna med eventuella bieffekter. Metformin verkar vara ett typexempel på ett läkemedel där nyttan av behandling övervinner riskerna. Ändå fokuserar DN i sin artikel på de ovanliga bieffekterna och resultatet är att många medicinerade patienter blir oroliga.

Att aktivt utsätta någon för en risk anses ofta vara värre än att utsätta någon för en risk genom att vara passiv. Personer som väljer att inte vaccinera sina barn mot vissa sjukdomar resonerar nog på detta sätt. På grund av detta får media mycket uppmärksamhet när man rapporterar om hur läkare aktivt utsätter personer för risker genom att skriva ut läkemedel som kan ge bieffekter. Att rapportera om hur man ibland är för passiv när det gäller att medicinera vissa personer har förmodligen inte samma nyhetsvärde.

Till DN:s försvar måste jag dock skriva att det måste vara oerhört svårt att rapportera vetenskapsnyheter, särskilt om man inte är skolad inom naturvetenskap. Trots att jag har spenderat hela mitt vuxna liv med att utbilda mig inom naturvetenskap, biomedicin, läkemedelsutveckling, epidemiologi, forskningsteori och medicinsk etik finns det nog de som anser att min rapportering om forskning här på bloggen är alldeles för onyanserad och förenklad. Det är en svår balansgång att göra forskning intressant för allmänheten utan att rapporteringen blir för onyanserad.

För några månader var jag på en föreläsning om mediaträning för forskare. Där poängterade man hur viktigt det är att forskare själva lär sig hur man förenklar sin forskning när man kommunicerar med media för då är det mindre risk att budskapet går förlorat. Detta tyckte jag var väldigt klokt och inspirerande och fick mig att vilja utveckla mina färdigheter i att skriva populärvetenskapligt, vilket är en av anledningarna till att jag började blogga.

keep-calm-and-protect-ya-neck-11

Oversimplified science reporting

Earlier today, Medierna in P1 discussed DN’s article entitled “Diabetic patients risks poisoning by their medicine”. The program described how DN’s article greatly exaggerates the side effects linked to the common type 2 diabetes drug Metformin.

Nearly all medicines have side effects, usually mild and transient but sometimes very dangerous. The drugs that have dangerous side effects are only use to treat serious illness. Drugs are used when the risks of an untreated illness outweigh the risks of possible side effects. Metformin appears to be a textbook example of a drug where the benefits of the treatment outweighs the risks. Yet the focus in DN’s article was on the unusual side effects, and the result is that many medicated patients become anxious.

To actively expose someone to a risk is often considered to be worse than exposing someone to a risk by being passive. People who choose not to vaccinate their children against certain diseases probably reason this way. Therefore, media gets attention when reporting on how doctors actively exposes people to risks by prescribing medicines that can have side-effects. To report on how doctors sometimes are too passive when it comes to medicate some would probably not get the same attention.

In DN’s defense, it must be incredibly difficult to report science news, especially for someone who is not trained in nature science. Although I have spent my entire adult life educating myself in natural sciences, biomedicine, drug discovery, epidemiology, research theory and medical ethics, there are probably those who believe that my reporting on research here on the blog is too simplified. It is a difficult balancing act to report research to the public without oversimplifing

A few months ago I was at a lecture on media training for scientists. It emphasized how important it is for scientists to learn how to simplify their research when communicating with the media, because then it is less likely that the message gets lost in translation. I thought that this was very wise and inspiring and made me want to develop my skills in writing popular science, which is one of the reasons why I started blogging.

Lämna ett svar