Rika beter sig mer oetiskt

Jag hittade detta klipp via Humanistbloggen. I klippet refererar man till en välkänd artikel i PNAS som i flera olika test visade att personer med högre socioekonomisk klass beter sig mer oetiskt.

Jag har tänkt att personer som beter sig oetiskt på grund av sin personlighet (t ex psykopater som per automatik inte känner empati) har större chanser att bli framgångsrika eftersom de är beredda att gå över lik för att uppnå sina mål. Med andra ord har jag inte trott att rikedom orsakar dåligt uppförande. Detta klipp visar dock forskning som tyder på att det kan handla om ett orsakssamband.

I ett spel där slumpen avgjorde vem som var rik och vem som var fattig tyckte ”rika” försökspersoner att de förtjänade sin framgång på grund av sina egenskaper och de ändrade även sitt beteende till att bli mer ohövliga. Man kunde även se att ”fattiga” försökspersoner blev mer ödmjuka och generösa. Jag älskar denna typ av beteendestudier, kanske så nära man kan komma en RCT (randomiserad studie) för socioekonomisk status?

 

 

Dagens citat: “Success is simply a matter of luck. Ask any failure” – Earl Wilson

Rich behave more unethically

I found this clip through Humanistbloggen. The clip refers to a well-known article in PNAS that in several tests showed that people with higher socio-economic class behave more unethically.

I have thought that people who behave unethically because of their personality (eg psychopaths that automatically does not feel empathy) have better chances of success because they stop at nothing to achieve their goals. In other words, I have not believed that wealth causes bad behavior. This clip shows, however, research suggesting that it may be a causal relationship.

In a game where chance determined who was rich and who was poor “rich” subjects considered that they deserved their success because of their characteristics and they also altered their behavior and become more discourteous. Researchers also found that the “poor” subjects became more humble and generous. I love these types of behavior studies, perhaps as close as one can get an RCT (randomized controlled study) on socio-economic status?

Lämna ett svar