Tamiflu verkningslöst

Neuraminidashämmare som Tamiflu och Relenza är läkemedel som används vid influensa. Man tänker sig att dessa läkemedel hindrar att viruset sprider sig i kroppen och därmed ger lindrigare symptom. Tidigare studier har visat att dessa läkemedel minskar risken för inläggning på sjukhus eller komplikationer som en följd av influensainfektion. En ny systematisk review (sammanfattande studie) som undersökte effekten av neuraminidashämmare visar att fördelarna med behandlingen inte överväger riskerna. Studierna publicerades idag i BMJ.

Studien inkluderade flera separata randomiserade och placebokontrollerade kliniska prövningar. Resultaten visade att behandlingen förkortade sjukdomstiden, men bara från sju dagar till 6,3 dagar när Tamiflu jämfördes mot placebo. Neuraminidashämmarna minskade inte risken för sjukhusinläggningar och minskade inte risken för komplikationer som lunginflammation, bronkit, sinuit eller öroninfektion. Resultaten visade också att behandlingen ökade risken för illamående och kräkningar jämfört med placebo, både hos barn och vuxna. Forskarna bakom studien anser att dagens rekommendationer som förespråkar Tamiflu och Ralenza för prevention och behandling av influensa bör ändras på grund av dessa fynd.

Tamiflu är en av läkemedelsbolaget Roches stora kassakor och har framför allt marknadsförts för att behandla patienter under pandemier. När man i Sverige var oroade över pandemiutbrott köpte svenska staten in Tamiflu för 300 miljoner SEK. Statsepidemiolog Anders Tegnell säger idag till Vetenskapsradion att han ändå är nöjd med de beslut som togs under pandemin, eftersom det på en stor befolkningsgrupp kan få avgörande betydelse om folk är hemma en dag kortare. MEN de kliniska studier som utfördes (där läkemedelsbolagen var involverade i samtliga) jämförde effekten av neuraminidashämmare och placebo. Det är inte omöjligt att standardbehandlingar som paracetamol skulle kunnat förkorta sjukdomsperiodenen på ett betydligt mer kostnadseffektivt sätt. Studien visar också att det finns en mängd andra brister i de studier som utförts av läkemedelsbolagen.

Återigen vill jag hävda att det finns ett allvarligt systemfel i hur man idag låter vinstintressen driva all framställning av läkemedel. Vad lösningen är? Öhm, kan jag få lite extra betänketid?

Uppdaterat: Nu rapporterar även SvD x 2 om detta.

Tamiflu

Tamiflu inefficient

Neuraminidase inhibitors such as Tamiflu and Relenza are drugs used for influenza. These drugs are believed to prevent the virus from spreading in the body and thus give milder symptoms. Previous studies have shown that these drugs reduce the risk of hospitalization or complications due to influenza infections. A new systematic review examining the effect of neuraminidase inhibitors show that the benefits of treatment do not outweigh the risks. The studies were published today in BMJ.

The study included several separate randomized and placebo-controlled clinical trials. The results showed that treatment shortened the duration of the disease, but only from seven days to 6.3 days when Tamiflu was compared against placebo. Neuraminidase inhibitors did not reduce the risk of hospital admissions and did not reduce the risk of complications such as pneumonia, bronchitis, sinusitis or ear infection. The results also showed that the treatment increased the risk of nausea and vomiting compared with placebo, both in children and adults . The researchers behind the study believe that today’s recommendations to use Tamiflu and Ralenza for prevention and treatment of influenza should be revised because of these findings.

Tamiflu is one of the pharmaceutical company Roche’s big cash cows and have primarily been marketed to treat patients during a pandemic. When the Swedish authorities were worried about a pandemic outbreak, the Swedish government bought Tamiflu for 300 million SEK. State Epidemiologist Anders Tegnell says today to Vetenskapsradion that he still is happy with the decisions that were taken during the pandemic, considering that in a large population it can be crucial if people are home one day shorter. However, all clinical studies on these drugs (all involving pharmaceutical companies) compared the efficacy of neuraminidase inhibitors and placebo. It is not impossible that standard drugs like paracetamol would have been able to shorten the period of illness in a much more cost effective manner. The study also show that there were other serious flaws in the studies conducted by the pharmaceutical companies.

Once again, I would argue that there are serious systems failures  in how all the production of pharmaceuticals are today exclusively driven by profit interest. The solution? Ehm, can I get back to you on that?

Lämna ett svar