Social konformism och rasism

Det är välkänt att vi människor ofta beter oss på ett irrationellt sätt. Detta handlar inte bara om att man i en stressad situation inte hinner tänka efter ordentligt utan även då vi tror att vi fattar rationella beslut gör vi ofta systematiska tankefel. Det är sedan länge känt att våra individuella åsikter påverkas av andras åsikter och sociala normer, ett fenomen som kallas social konformism. Det har dock funnits oklarheter i hur länge denna effekt påverkar vårt beteende. I en ny studie som publicerats i Psychological Science har man undersökt hur pass varaktig den sociala konformisteffekten är och kommit fram till att den varar i tre dagar, även om upplägget av denna studie får mig att tro att man snarare mätte minnesfunktion.

Hur som helst, den sociala konformismen ett väldigt intressant psykologiskt fenomen. Att anpassa sig efter omgivningens förväntningar kan förklaras av en mänsklig rädsla över social avvisning. Historiskt (men även idag) har det varit viktigt att vara medlem av en grupp och därför har evolutionen sett till att vi i hög utsträckning har egenskaper som främjar socialt beteende och även egenskaper som motverkar socialt uteslutande. Men social konformism är också en egenskap som kan vara förödande. I Nazityskland var förtryck av minoriteter den sociala normen och därför betedde sig ”vanliga” människor på ett sätt som de förmodligen inte hade gjort i ett annat samhällsklimat.

Även om vi är långt ifrån det samhällsklimat som rådde i Nazityskland är det tydligt att det i Sverige och Europa har blivit mer rumsrent att ge uttryck för främlingsfientliga åsikter och rösta på främlingsfientliga partier. På grund av detta tror jag att det är viktigt att inte bemöta rasism med tystnad utan att vi tydligt markerar att de allra flesta medlemmarna av samhället tar avstånd från främlingsfientlighet. Social konformism kan både uppmuntra och motverka rasism och det är således viktigt att vi utnyttjar detta psykologiska fenomen på ett sätt som ökar medmänskligheten i samhället. Våga ta avstånd från rasismen du med!

 

Social conformity and racism

It is well known that we humans often behave in an irrational way. Not only in stressful situation when we do not have time to think but even when we believe that we make rational decisions we are often subjected to cognitive bias. It has long been known that individual opinions are influenced by the opinions of others and social norms, a phenomenon called social conformity. However, it has been unclear how long this effect influences our behavior. A new study published in Psychological Science has investigated the endurance of the social conformity effect and conclude that it lasts for three days, although the design of the study leads me to believe that this is rather a measure of memory function.

Anyway, social conformity is a very interesting psychological phenomenon. Adjusting to ambient expectations can be explained by a human fear of social rejection. Historically (but also today), it has been important to be a member of a group and therefore evolution has resulted in human characteristics that promote social behavior and also characteristics that counteract social exclusion. But social conformity can also have negative consequences. In Nazi Germany, oppression of minorities was the social norm and therefore many “ordinary” people behaved in ways that they probably would not have done in a different social climate.

Although we are far from the social climate that existed in Nazi Germany, it is clear that it has become more socially acceptable to express xenophobic views and vote for xenophobic parties in Sweden and Europe. Because of this, I think it is important to not respond to racism in silence but to clearly state that the majority of society is against xenophobia. Social conformism can both encourage and discourage racism and it is therefore essential that we exploit this psychological phenomenon in a way that increases the humanity in society. Dare to say no to racism you too!

Lämna ett svar