Fetmaparadoxen

Eftersom jag undervisade igår missade jag tyvärr veckans journal club. Men jag hann i alla fall läsa artiklarna som skulle diskuteras. Ämnet var den så kallade ”fetmaparadoxen”.

Fetmaparadoxen innebär att trots att man vet att fetma är dåligt för hälsan och leder till en ökad dödlighet finns det en hel del studier som visar skyddande effekter av fetma bland personer som är sjuka. Man har bland annat kunna se denna effekt bland patienter med kardiovaskulära sjukdomar och cancer.  Liknande effekter har också rapporteras bland äldre. Vissa anser att denna effekt förklaras av att fetmareserver är fördelaktiga när man är sjuk eller gammal.

Men det har också föreslagits att fetmaparadoxen har metodologiska förklaringar. Vissa anser att fetmaparadoxen beror på att fetma mäts med BMI och att detta är ett dåligt mått. Fetmaparadoxen kan också förklaras av selektionsbias – ett systematiskt fel som uppstår för att gruppen man studerar inte är ett slumpmässigt urval. Eftersom hög BMI i sig ökar dödligheten är det tänkbart att de allra sjukaste individerna med hög BMI oftare dör i förtid. Detta innebär att de allra sjukaste personerna med hög BMI är underrepresenterade i dessa studier. På grund av detta urval visar analyserna att sjuka eller äldre med högt BMI är friskare trots att fetma inte har en skyddande effekt.

Att kunna lagra fett på kroppen har varit fördelaktigt i människans historia men det är osäkert om fetma verkligen är fördelaktig för sjuka eller äldre personer. Med andra ord bör vi i nuläget vara försiktiga med att börja uppmuntra gamla och sjuka till att dricka grädde för hälsans skull.

BMI_silhouette_graph

The obesity paradox

Since I was teaching yesterday, I unfortunately missed our weekly journal club. But I did manage to read the articles that we were supposed discuss. The topic was the so-called “obesity paradox”.

The obesity paradox means that even though obesity is bad for the health and result in an increased mortality, there are a lot of studies showing protective effects of obesity among people who are sick. For instance this effect has been reported among patients with cardiovascular disease and cancer. Similar effects have also been reported in older individuals. Some believe that this effect is attributable to fat reserves being advantageous when you are sick or old.

But it has also been suggested that the obesity paradox has methodological explanations. Some believe that the obesity paradox is due to obesity being measured with BMI and that this is an inadequate measurement. The obesity paradox can also be explained by selection bias – a systematic error that occurs when the study group is not a random sample. Because high BMI itself increase mortality, it is plausible that the sickest individuals with high BMI die prematurely. This means that the sickest people with high BMI are underrepresented in these studies. Because of this selection bias, the analyzes show that the ill or elderly with high BMI are healthier, although obesity does not have a protective effect.

Being able to store fat on the body has historically been beneficial in humans, but it is uncertain whether obesity really is beneficial for the sick or elderly. In other words, we should at this point be careful not to start encouraging the elderly and the sick to drink cream for health reasons.

Lämna ett svar