Centralstimulerande läkemedel kan hjälpa missbrukare

ADHD är vanligare bland drogmissbrukare. Denna patientgrupp svara sämre på behandling med centralstimulerande mediciner. Man misstänker att detta förklaras av att missbrukare oftare har utvecklat en tolerans mot centralstimulerande ämnen. En ny studie från Karolinska Institutet visar dock att denna behandling även kan vara effektivt för ADHD hos missbrukare.

I studien som publicerades i oktobernumret av den vetenskapliga tidskriften Addiction deltog dömda fångar med ADHD och amfetaminberoende. Studiedeltagarna delades slumpmässigt in i två grupper där den ena fick placebo och den andra fick ADHD-medicin i upp till dubbelt så stor dos som normalt ges. Behandlingen började när fångarna frigavs från fängelse och deltagarna följdes under 24 veckor. Resultaten visade att både ADHD-symptomen och risken för återfall i missbruk minskade bland de som fick centralstimulerande läkemedel. Eftersom drogmissbruk ökar risken för att dessa individer begår nya brott tror man att en lägre risk för återfall i missbruk även kan resultera i en minskad risk för att dessa individer begår nya brott.

ADHD is common among drug addicts. This patient group has a weaker response to treatment with central stimulating medications. It has been suggested that this is due to drug addicts often having a tolerance for central stimulating substances. A new study from Karolinska Institutet shows that this treatment can also be effective for ADHD in substance abusers.

The study, which was published in the October issue of the scientific journal Addiction, included inmates with ADHD and amphetamine dependence. The study participants were randomly divided into two groups, with one receiving placebo and the other receiving ADHD medication in up to twice the normal dose. Treatment began when prisoners were released from prison and participants were followed for 24 weeks. The results showed that both ADHD symptoms and risk of relapse decreased among those who received central stimulating medication. Since drug abuse increases the risk for re-offending, the researchers behind the study that a lower risk of relapse in addiction may also result in a reduced risk of these individuals committing new crimes.

Lämna ett svar