Biologiskt åldrande och depression

Deprimerade personer har en ökad risk för åldersrelaterade sjukdomar som bland annat cancer, diabetes och hjärtsjukdomar. Orsaken till detta är inte helt fastställd men en studie som publicerades igår i Molecular Psychiatry ger nya ledtrådar i hur det biologiska åldrandet kan påskyndas av depression.

Telomerer kallas ändarna på kromosomerna som är till för att skydda vårt DNA. Varje gång en cell delar sig blir telomererna något kortare. Ju kortare telomererna är desto äldre är således cellerna. I den nya studien undersökte man telomerlängden hos totalt ca 2400 individer. Resultaten visade att personer som är deprimerade har kortare telomerer är jämngamla kontrollindivider. Man kunde även se att ju värre symptom patienten hade, desto kortare var telomererna.

Forskarna bakom studien poängterar dock att det är oklart huruvida sambandet mellan telomerlängd och depression är kausalt eller inte.

 

Kromosomer (grå) med telomerer i ändarna (vita)
Kromosomer (grå) med telomerer i ändarna (vita)

Depressed individuals have an increased risk of age-related diseases including cancer, diabetes and heart disease. The reason for this is not fully established, but a study published yesterday in Molecular Psychiatry provides new clues on how the biological aging process may be accelerated by depression.

The ends of chromosomes are called telomeres and their function is to protect our DNA. Each time a cell divides, the telomeres become shorter. The shorter the telomeres are, the older are the cells. The new study examined telomere length in approximately 2,400 individuals. The results showed that people who are depressed have shorter telomeres compared control subjects of the same age. It was also evident that telomere length was shortest among patients with severe symptoms.

However, the researchers behind the study points out that it is unclear whether the relationship between telomere length and depression is causal or not.

Lämna ett svar