Ekonomiska bekymmer påverkar kognitiv förmåga

En ny studie i Science visar att ekonomiska problem påverkar den kognitiva förmågan. Detta har man kommit fram till i en serie experiment som utförts dels i ett köpcentrum i New Jersey och dels på bönder som odlar sockerrör på den indiska landsbygden.

I den första delen av studien fick medelinkomsttagare och låginkomsttagare som rekryterades i ett köpcentrum genomgå en mängd kognitiva tester. Vissa av studiedeltagarna fick dessutom frågan – “om din bil gick sönder och du var tvungen att reparera den – hur skulle du finansiera reparationen?”. Denna fråga syftade till att störa problemlösningsförmågan i de andra testerna. Resultatet visade att om reparationskostnaden var hög försämrades låginkomstdagarnas kognitiva förmåga, något som inte hände om reparationskostnaden var låg. Medelinkomsttagarnas kognitiva förmåga var opåverkad oavsett hur stor reparationskostnaden var.

I studiens andra del testades de indiska böndernas IQ före skörd (då ekonomin vad dålig) samt efter skörd (då ekonomin var god). Man kunde se att IQ var 13 enheter lägre före respektive efter skörd.

Tidigare har man sett liknande kopplingar och antagit att fattiga människor är fattiga för att de fattar dåliga beslut, men denna studie ger stöd för att ekonomiska bekymmer har en negativ påverkan på beslutsfattandet.

Detta förklarar dock inte varför överklassungdomar tycker att det är en bra idé att bränna sina skolkamrater med strykjärn. Även personer med god ekonomi kan fatta väldigt dåliga beslut.

Dollar_symbol

Economic problems affects cognitive ability

A new study in Science shows that financial problems affect cognitive ability. This has been found by a series of experiments carried out both in a mall in New Jersey and on sugar cane farmers in rural India.

In the first part of the study, mid-incomes takers and low-income takers were recruited in a mall to undergo a number of cognitive tests. Some of the study participants also got the question – “if your car broke down and you had to repair it – how would you finance the repair? ‘. This question was intended to disrupt the ability to solve problems in the other tests. The results showed that if the repair cost was high, this had negative effects on the performance in cognitive tests of low-income takers, something that did not happen if the repair cost was low. The cognitive ability of mid-income takers was unaffected regardless of the size of the repair cost.

In the second part of the study, the IQ of Indian farmers were tested before harvest (when the economy as bad) and after harvest (when the economy was good). The results showed that IQ was 13 points lower before compared to after harvest.

Previously, similar links have been found and it has been assumed that poor people are poor because they make bad decisions, but this study provides support for the notion that economic troubles have a negative impact on decision making.

However, this does not explain why some upper-class adolescents think it is a good idea to burn their schoolmates with heated irons. Even people without economic problems can make very bad decisions.

 

Lämna ett svar