Musikalitet och intelligens

Jag har fått en önskan om ett inlägg angående kopplingen mellan intelligens och musikalitet av min vän Frida. Det finns nämligen en hel del studier som visar ett samband mellan dessa två egenskaper. Ibland avser man generell musikalitet men ibland har man tittat specifikt på musikalisk träning i barndomen. Det finns även studier som visar att det är just en preferens för klassisk musik som är kopplat till hög intelligens. Som vanligt är det svårt att veta om det är orsakssamband eller inte och det finns en hel del teorier om vad som ligger bakom sambandet.

Man kan tänkta sig att en välutvecklad hjärna ger upphov till både intelligens och musikalitet och att detta förklara varför man ser ett samband mellan egenskaperna. Det är även tänkbart att sambandet förklaras av att det finns personlighetsdrag som gör att vissa är mer benägna att utvecklas till att bli både musikaliska och intelligenta. Att till exempel lära sig spela ett instrument tillräckligt bra för att man ska kunna göra det professionellt tar lång tid och kräver en stark vilja, självbehärskning och ihärdighet, egenskaper som förmodligen också är kopplade till högre intelligens. Det kan även vara så att barn med intelligenta föräldrar har mer stöd och möjligheter när det gäller att lära sig spela instrument.

De finns dock studier som visar att praktiserande musiker tränar upp hjärnfunktioner och på detta vis förbättrar andra mentala förmågor som t ex intelligens. En ny artikel i PLOS ONE ger stöd åt detta. När man jämförde äldre musiker med kontroller som matchats för ålder, hälsa, utbildningsnivå och ordförråd kunde man se att äldre musikerna hade bättre kognitiva förmågor. I artikeln föreslår man att långvarig musikalisk träning förbättrar kognitiv funktion.

Om nu författarna bakom den nya studien har rätt undrar jag om detta är speciellt för musikalisk träning eller om det skulle kunna ersättas med andra typer mentala aktiviteter? Och räknas Candy Crush-spelande som en mental aktivitet?

Bild: Violine spielender knabe - Otto Piltz
Bild: Violine spielender knabe – Otto Piltz

Musicality and Intelligence

I got a request for a post on the link between intelligence and musicality from my friend Frida. There is a lot of studies that show a correlation between the two characteristics. Sometimes the studies refers to general musicality but sometimes they look specifically at lmusical training in childhood. There are also studies that show that it’s just a preference for classical music that is associated with high intelligence. As usual, it is difficult to know whether the association is causal or not, and there are a lot of theories about what’s behind the link.

It is possible that a well-developed brain gives rise to both intelligence and musicality, and that this may explain why there is a connection between these characteristics. It is also conceivable that the relationship is explained by personality traits that increases the likelihood for some to develop both musical skills and intelligence. For instance, learning to play an instrument well enough to be able to do it professionally takes a long time and requires a strong will, self-control and perseverance, qualities that probably also are linked to higher intelligence. It could also be that children of intelligent parents have more support and opportunities for learning how to play an instrument.

There are, however, studies showing that practicing musicians improve brain functions and by this increase other mental abilities, such as intelligence. A recent article in PLOS ONE supports this. When comparing older musician with controls matched on age, health, education, and vocabulary researchers found that older musicians had better cognitive abilities. The authors suggests that long-term musical training improves cognitive function.

Now, if the authors behind the new study is correct, I wonder if this is specifically for musical training or if it could be replaced with other types of mental activities? And is playing Candy Crush a mental activity?

Lämna ett svar