Smarta människor litar på andra?

En ny studie i PLOS ONE visar ett samband mellan att lita på andra människor och intelligens.

Generell tillit innebär att man har förtroende för andra i samhället, en tillit som skiljer sig från det förtroende som man specifikt känner för en familjemedlem eller en nära vän. Personer som har god generell tillit är oftare entreprenörer och utför mer volontärarbete. Dessa människor verkar också ha bättre hälsa och vara lyckligare.

Den nya studien i PLOS ONE är den tredje i raden som visar ett samband mellan intelligens och generell tillit och har utförts på ett stort antal vuxna amerikaner. Resultaten kvarstod även efter man kontrollerat för en rad socioekonomiska faktorer.

Forskarna bakom studien tror att sambandet förklaras av att intelligenta människor är bättre på att läsa av andra vilket gör att de oftare bildar relationer med pålitliga personer. I förlängningen tror man att detta leder till att man i allmänhet litar på sina medmänniskor. Studien visar också att sambandet mellan generell tillit och självskattad lycka och hälsa fortsätter att vara starkt även efter man kontrollerat för intelligens. Det verkar alltså som om generell tillit inte bara är positivt för samhället utan även för den enskilda individen.

Smart people trust others?

A new study in PLOS ONE shows a correlation between trusting other people and intelligence.

Generalized trust refers to an individual’s confidence for other members of a community, a trust that differs from the confidence that you specifically have for a family member or a close friend. Individuals who have good general trust are more often entrepreneurs and do more volunteer work. These people also seem to have better health and be happier.

The new study in PLOS ONE is the third to show a correlation between intelligence and general trust and included a large number of American adults. The results persisted even after controlling for a range of socio-economic factors.

The researchers behind the study believe that the relationship is explained by intelligent people being better judges of character, which means that they are more likely to form relationships with trustworthy individuals. By extension, they believe that this results in a general trust in others. The study also shows that the relationship between generalized trust and self-rated happiness and health remains strong even after controlling for intelligence. Thus, generalized trust appears to be important, not only for society, but also for the individual.

Lämna ett svar