Ensamma måltider ökar arbetsförmågan

I en ny studie som publicerats i PLOS ONE undersökte man hur arbetsförmågan påverkades om man åt sin lunch ensam framför sitt arbetsbord med en tidsbegränsning på 20 minuter jämfört med om man åt lunch i sällskap på restaurang under en längre tidsperiod (upp till en timma). De 32 personer som ingick i studien testades med avseende på koncentration, minne och felsökningsförmåga före och efter måltiden. Man kunde se att försämringen i dessa förmågor var betydligt större bland de som åt lunchen på restaurang i sällskap.

Jag kan verkligen känna igen att en lång, trevlig lunch med vänner gör att eftermiddagen kanske inte blir den mest produktiva. Jag har dock trott att detta beror på att man äter en större portion jämfört med om man äter en matlåda framför datorn och att man därför får en kraftigare blodsockerhöjning vilket gör att man blir trött. I denna studie fick testpersonerna samma mat oavsett hur måltiden konsumerades.

Det som orsakar försämringen i vissa arbetsförmågor är oklart men studien visar också att de som åt lunch på restaurang i sällskap var mer avslappnade när de återgick till sitt arbete. Att vara avslappnad på sitt arbete kanske kan begränsa ens produktivitet när det gäller vissa typer av arbetsuppgifter men kan förmodligen vara fördelaktigt i andra avseenden. Studien är liten så resultaten bör tas med en  nypa salt men det kanske inte är en så dum idé att äta sin lunch framför datorn de arbetsdagar som kräver att man är särskilt koncentrerad på sitt arbete. Men inte för ofta bara, de finns forskare som tror att man blir näthatare om man äter ensam (även om jag inte tror på orsakssamband).

Dagens låttips: Work – Gang Starr

Bild: Gerald R. Ford Presidential Library and Museum
Bild: Gerald R. Ford Presidential Library and Museum

Eating alone increases the working capacity

In a new study published in PLOS ONE, researchers examined how work capability was affected by eating lunch alone in front of  the desk for no more than 20 minutes compared to lunch in a restaurant with someone for a longer time (up to an hour). The 32 people who participated in the study were tested for concentration, memory, and troubleshooting skills before and after the meal. The researchers found that the decline in these skills was more pronounced among those who ate lunch at a restaurant in company of others.

I can certainly recognize that a long, pleasant lunch with friends makes the afternoon less productive. However, I have thought that this is because I eat larger portions at a restaurant compared to when I eat a lunch box in front of the computer and that the high blood sugar levels makes me tired. In this study, test subjects ate the same food no matter how the meal was consumed.

The reason behind the decline in certain work skills is unclear, but the study also found that those who ate lunch at the restaurant in company of others were more relaxed when they returned to work. Being relaxed at work might limit one’s productivity when it comes to certain types of work, but can probably be beneficial in other aspects. The study is small, so the results are debateble, but it might not be a bad idea to eat lunch in front of the computer the days that requires high concentration abilities. But not too often though, there are scientists who believe that eating alone turns you into a hater (although I do not believe in causality).

Lämna ett svar