Reklam ger placeboeffekt

Placebo är ett väldigt intressant fenomen som innebär att man kan få effekt av preparat eller behandling bara genom att tro att det är verksamt. En ny studie som publicerats i PNAS visar att det fysiologiska svaret på en medicin även påverkas av marknadsföring.

I studien undersökte man effekten av allergimedicinen Clarityn. Studiedeltagarna delades in i två grupper som fick se olika reklamfilmer. Den ena reklamfilmen hävdade att Clarityn var den mest effektiva medicinen och den andra påstod att Zyrlex (samma typ av antihistamin) var bäst. Deltagarna injicerades med histamin och fick sedan 10 mg Clarityn.

Resultaten visade att personer som inte var allergiker (med andra ord endast personer som inte tidigare tagit allergimediciner) påverkades av reklamen. De som sett reklamen för Clarityn fick en större fysiologisk effekt av läkemedlet jämfört med de som sett reklam för det konkurrerande antihistaminet.

Jag brukar alltid rekommendera folk att köpa billigare motsvarigheter (generika), på samma sätt som apotek är skyldiga att göra. Generiskt utbyte kallas det och detta är en av de saker som verkar fungera sämre sedan omregleringen av apoteksmarknaden. Utbytet mot generika medför en kraftig prispress och är därför positivt för både individen och samhället.

PNAS-studien visar att “märkesmediciner” som marknadsförs i en helt annan utsträckning än generiska läkemedel kanske är mer effektiva tack vare placeboeffekten. Jag tycker ändå att generiskt utbyte är toppen men det kanske också behövs informationskampanjer som informerar om att generiska läkemedel faktiskt är ekvivalenta med ”märkesmediciner” och innehåller samma aktiva substanser?

Bild: Abbeabb / Wikimedia Commons
Bild: Abbeabb / Wikimedia Commons

Placebo effect of advertisement

Placebo is a very interesting phenomenon – how faith in a treatment results in an effect. A new study published in PNAS shows that the physiological response to a medication is also affected by marketing.

The study investigated the effect of allergy medicine Claritin. The study participants were divided into two groups who were exposed to different commercials. One commercial claimed that Claritin was the most effective medicine and the other stated that Zyrtec (same type of antihistamine) was the best. Participants were injected with histamine and were then given 10 mg Claritin.

The results showed that people who were not allergic (in other words, only people who had not previously taken allergy medication) were influenced by the advertisement. Those who had seen commercials for Claritin got a stronger physiological effect of the drug compared to those who saw the advertisements for the competing antihistamine.

I always recommend people to buy cheaper equivalents (generics), in the same way that pharmacies are required to do. This is called generic substitution and as far as I understand, this is not working as well as it used to since the deregulation of the pharmacy market. Generic substitution results in a strong price pressure and is therefore positive for both the individual and the society.

The PNAS study shows that the “brand drugs” that are marketed to a different extent than genetic drugs may be more effective due to the placebo effect. I still think that generic substitution is great but there might also be a need for information campaigns informing people that generic drugs are actually equivalent to “brand medications” and contains the same active ingredient?

1 kommentar

Placebo kan förklaras med att vissa sjukdomars symtom orsakas av cytokiner.
Placebo är en verklig hälsopåverkan men det är bara en minskning av cytokinerna (minskning av inflammationsframkallande hormoner) det är bara svårt att mäta cytokinerna.

Våra stresshormoner kan påverka cytokinerna en aning och därför kan den som får placebo få en minskning av cytokinerna och deras symtom minskar.
Placeboeffekten är en verklig hälsopåverkan inte en inbillad hälsopåverkan, jag vet inte riktigt varför läkarna inte vill mäta cytokinerna.
https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2010/7/Upplevd-ohalsa-kopplas-till-cytokiner/
cytokinerna påverkar den upplevda hälsan, flera sjukdomar där är cytokinerna förhöjda och det är en del av orsaken till symtomen dom har.

Jag tror inte på övernaturliga saker och på flummiga påståenden om psykologiska förklaringar till ohälsa, hjärnans tankar kan inte på övernaturliga sätt påverka kroppen, Sigmund Freud hadde fullständigt fel om orsaken till våra sjukdomar, men han beskrev symtomen .

Lämna ett svar