En app som förutspår depression?

I en ny studie som publicerats i PNAS har forskare testat en metod där humöret monitoreras med hjälp av en smartphone. Denna metod verkar kunna användas för att uppmärksamma tidiga, subkliniska tecken på begynnande depression.

De drygt 600 försökspersonerna som deltog fick tio gånger om dagen uppge hur entusiastiska, nöjda, ledsna och oroliga de kände sig. Denna monitorering utfördes med hjälp av en smartphone och pågick i 5-6 dagar. Efter 6-8 veckor följde man upp försöket och testade försökspersonerna med avseende på depressiva symptom. Med hjälp av en algoritm kunde man se att personer som var långsamma när det gällde att återhämta sig vid känslor av oro och nedstämdhet hade högre risk att senare drabbas av depression.

Depression är en folksjukdom som både kan behandlas och förebyggas men kunskaperna om hur man tidigt identifierar personer som är på väg att insjukna är idag begränsade. Kanske kan denna studie bidra med nya kunskaper som möjliggör tidigare insatser så att vissa personer aldrig behöver bli deprimerade.

Bild: IntelFreePress
Bild: IntelFreePress

 In a new study published in PNAS, researchers tested a method where the mood is monitored using a smartphone. This method could enable detection of early, subclinical signs of emerging depression.

More than 600 volunteers participated in the study. The subjects reported ten times a day how cheerful, content, sad, and anxious they felt. This monitoring was conducted by using smartphones and continued for 5-6 days. After 6-8 weeks, the researchers followed up the experiment and tested the subjects with respect to depressive symptoms. Using an algorithm, they found that people who were slow to recover from feelings of anxiety and depression were at higher risk for developing of depression later on.

Depression is a common disease which can be treated and prevented, but the knowledge about early identification of individuals at risk is limited. Perhaps this study may contribute with new knowledge enabling earlier interventions so that some people never have to become depressed.

Lämna ett svar