Beroende av Facebook?

I DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är spelberoende det enda beroendet som klassas som en psykiatrisk diagnos utan att orsakas av en drog. När senaste upplagan av DSM togs fram var det dock vissa av experterna som deltog i denna process som ville att nätberoende skulle klassas som en diagnos. En bidragande anledning till att detta inte blev fallet är att de som missbrukar internet ofta har andra, underliggande psykiska problem. Block med kollegor rapporterade år 2008 att 86 % av de som hade problematiskt nätanvändande även uppfyllde kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

Även om det inte råder någon konsensus för huruvida man kan bli beroende av internet eller sociala medier har norska forskare tagit fram en skala för att specifikt mäta Facebook-beroende, en skala som bär namnet Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS). Testet består av sex baskriterier om ska besvaras med ett av följande alternativ: 1=väldigt sällan, 2=sällan, 3=ibland, 4=ofta eller 5=väldigt ofta. Dessa påståenden lyder:

 • Du spenderar mycket tid med att tänka på Facebook eller planera hur du ska använda det.
 • Du känner ett sug efter att använda Facebook mer och mer.
 • Du använder Facebook för att fly från dina problem.
 • Du har försökt minska ditt användande utan framgång.
 • Du blir rastlös när du hindras från att använda Facebook.
 • Du använder Facebook så mycket att det medför en negativ påverkan på ditt jobb eller dina studier.

Om man svarar ofta eller mycket ofta på fler än fyra av dessa sex påståenden indikerar detta att man kan vara beroende av Facebook. Så nu kan du enkelt testa dig själv. Även om det är tveksamt om man verkligen kan bli beroende av internet eller Facebook kan ett överdrivet eller problematiskt användande kanske vara ett tecken på andra typer av problem.

Zemanta Related Posts Thumbnail

Addicted to Facebook?

In DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) pathological gambling is the only dependency classified as a psychiatric diagnosis without being caused by a drug. When the last edition of the DSM was developed, some of the experts who participated in this process wanted internet addiction to be classified as a diagnosis. A contributing reason why this did not happen is that internet addicts often have other underlying mental health problems. Block and colleagues reported in a 2008 that 86 % of those with problematic internet behavior also met the criteria for a psychiatric diagnosis.

Although there is no consensus on whether one can become addicted to the internet or social media, Norwegian researchers have developed a scale to specifically measure Facebook addiction, a scale that is named the Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS). The test is based on six basic criteria that should be answered by one of the following options : 1 = rarely , 2 = seldom , 3 = sometimes , 4 = often or 5 = very often. These statements incude:

 • You spend a lot of time thinking about Facebook or plan use of Facebook.
 • You feel an urge to use Facebook more and more.
 • You use Facebook in order to forget about personal problems.
 • You have tried to cut down on the use of Facebook without success.
 • You become restless or troubled if you are prohibited from using Facebook.
 • You use Facebook so much that it has had a negative impact on your job/studies.

If you answer often or very often on more than four of these six statements this indicates that you might be addicted to Facebook. So now you can easily test yourself. Although it is doubtful whether you really can get addicted to internet or Facebook problematic usage might be a sign of other problems in your life.

 

Lämna ett svar