Många tror på medicinska konspirationsteorier

Många människor är anhängare av konspirationsteorier. Dessa teorier går ofta ut på att mäktiga personer har gått samman för att undanhålla viktig information eller manipulera stora delar av befolkningen. En ny studie i JAMA Internal Medicine visar att hälften av vuxna amerikaner tror på minst en av de vanligaste medicinska konspirationsteorierna.

Dataunderlaget för studien samlades in år 2013 från 1351 vuxna via internet. Deltagarna fick läsa följande populära medicinska konspirationsteorier och ange om de hört talas om teorin tidigare och huruvida de trodde på den eller inte:

 • FDA (amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket) hindrar människor från att få naturliga botemedel på grund av påtryckningar från läkemedelsbolagen
 • CIA infekterade ett stort antal svarta amerikaner med HIV
 • Den globala spridningen av genmodifierad mat är en del av ett hemligt program (Agenda 21) som syftar till att minska världens befolkning
 • Myndigheterna vill vaccinera barn trots att de vet att vaccinet ger upphov till autism och andra psykologiska besvär
 • Myndigheterna vet att mobiltelefoner orsakar cancer, men gör ingenting åt det på grund av påtryckningar från industrin
 • Att berika dricksvattnet med flour är egentligen en sätt för industrin att dumpa farliga kemikalier i miljön

Resultaten visade att 49 % av personerna som deltog i studien trodde på minst en av teorierna. Den konspirationsteori som flest personer trodde på var den som hävdar att läkemedelsmyndigheten hindrar människor från att få naturliga botemedel på grund av påtryckningar från läkemedelsbolagen.

Problemet med konspirationsteorier överlag är att de kan minska förtroendet för myndigheter och därmed vara negativa för samhället. En ökad tro på medicinska konspirationsteorier kan också få katastrofala följder för folkhälsan. Detta belyser också denna studie då den visar att de personer som trodde på konspirationsteorierna var mer benägna att använda alternativmedicin och avstå från evidensbaserad medicin.

Man-med-foliehatt

 

Many believe in medical conspiracy theories

Many people believe in conspiracy theories. These theories often involve powerful people coming together in order to withhold important information or manipulate large parts of the population. A new study in JAMA Internal Medicine shows that half of adult Americans believe in at least one of the most common medical conspiracy theories.

The data used in this study was collected in 2013 from 1,351 adults by an online survey. The participants read the following popular medical conspiracy theories and indicate if they had heard of the theory before and whether they believed in it or not:

 • FDA prevents people from getting natural cures because of pressure from pharmaceutical companies
 • CIA infected a large number of African Americans with HIV
 • The global spread of genetically modified foods is part of a secret program (Agenda 21) which aims to reduce world population
 • The authorities want to vaccinate children even though they know that the vaccine causes autism and other psychological disorders
 • The authorities know that cell phones cause cancer, but do nothing about it because of pressure from the industry
 • Fluoride water enrichment is actually a way for the industry to dump dangerous chemicals in the environment

The results showed that 49 % of people who participated in the study believed at least one of the hypotheses. The conspiracy theory that most people believed was the one claiming that FDA prevents people from getting natural cures because of pressure from pharmaceutical companies.

The problem with conspiracy theories in general is that they may reduce confidence in the authorities and thus be negative for society. An increased belief in the medical conspiracy theories can also have disastrous consequences for public health. This study also highlight this by showing that the people who believe in conspiracy theories were more likely to use alternative medicine and avoid evidence-based medicine.

 

3 kommentarer

När den allmänna utvecklingen går åt fel håll och rikedomarna samlas bland ett ytterst litet antal människor, då har de konspirerat, inget snack om saken. Skönt att du fick med en liten foliehatt mitt i allt också.

Hej Emma!

Skulle du kunna kommentera denna artikel/hemsida? Det är en antivaccinationshemsida med massa konspiratoriska kommentarer om allt möjligt. Homeopati rekommenderas bl.a. som “alternativ”. Dessa frågor måste lyftas för att okunskap inte ska spridas.

Lämna ett svar