Altruism är attraktivt

Med evolutionära förklaringsmodeller kan det initialt verka paradoxalt att människan har altruistiska eller osjälviska egenskaper. Varför har evolutionen sett till att många människor har denna egenskap trots att den innebär att man bortprioriterar sina egna behov till förmån för någon annan? Nu är det dock så att evolutionen inte bara premierar egenskaper som ökar överlevnadschanserna för en enskild individ utan snarare egenskaper som ökar “överlevnadschanserna” för ens gener. Eftersom ens biologiska släktingar har delvis samma gener som man själv premieras dessa gener om ens släktingar får bättre förutsättningar. Man tänker sig därför att altruism har utvecklas i tider då människor bodde i små samhällen då de flesta var släkt. Att bortprioritera sig själv till förmån för andra har alltså varit positivt för ens gener.

En ny studie publicerad i BMC Evolutionary Biology visar att både män och kvinnor anser att altruism är ett attraktivt drag hos det motsatta könet, åtminstone när man är ute efter längre relationer. När det gällde kortare relationer var inte altruism hos män lika betydelsefullt för att attrahera de kvinnliga studiedeltagarna. När män skulle bedöma kvinnornas potential för korta relationer spelade altruism hos kvinnorna ingen som helst roll. Är man ute efter korta relationer så gissar jag att tits&ass är ens viktigaste egenskap. Eller vad tror ni?

 

Altruism is attractive

With evolutionary explanations, it may initially seem paradoxical that humans have altruistic or selfless qualities. Why have evolution resulted in that many people have this trait even though it means sacrificing your own needs in favor of someone else? Actually, evolution does not just reward characteristics that increase the chances of survival for an individual, but rather the characteristics that increase the chances of “survival” for one’s genes. Biological relatives have to some extent the same genes as you yourself these genes benefit when relatives are prioritized. Altruistic traits have developed in times when humans lived in small communities where most were related. Neglecting yourself for the benefit of others have thus been positive for your genes.

A new study published in BMC Evolutionary Biology show that both men and women believe that altruism is an attractive feature in the opposite sex, at least when one is looking for longer relationships. When it came to short-time relationships, altruism in men was not that importan in order to attract the female study participants. When men would assess the potential of women for short relationships, altruism among women was not important at all. If you are you looking for short-term relationships, my guess would be that tits&ass is your best characteristic. Would you agree?

Lämna ett svar