Kärlekens kemi

Som jag tidigare nämnt är monogamt beteende ovanligt bland däggdjur. Människors relativt monogama beteende är således ett undantag och forskare försöker hitta de fysiologiska förklaringarna till att människor bildar par, och håller sig till sin partner.

Oxytocin är ett kroppseget hormon som är av stor betydelse för socialt beteende hos människor, bland annat för parbildningsbeteende. En ny studie som publiceras i PNAS ger ytterligare ledtrådar i hur oxytocin påverkar monogamt beteende hos män. I denna dubbelblindade, placebokontrollerade studie deltog 20 män som var i heterosexuella relationer. Männen fick nässpray som antingen innehöll placebo eller oxytocin och resultaten visade att oxytocinet gjorde att männen upplevde sin partner som mer attraktiv. Intressant nog påverkade oxytocin inte hur attraktiva de ansåg att andra kvinnor var. Vidare kunde man se att denna partner specifika attraktionsförstärkning berodde på en ökad aktivitet i belöningscentrum i hjärnan.

Så vad är vitsen med denna typ av forskning? Ska vi ersätta parterapi med nässpray? I vissa fall kanske… Men det är inte omöjligt att man genom att förstå kärlekens biologi kan underlätta för personer som ofrivilligt förlorar sin partner. Självklart ska man få sörja att om man blivit lämnad eller om ens älskade gått bort men ibland kan förlusten bli så smärtsam att vissa inte klara att ta hand om sig själva eller sina barn. I stället för att behandla dessa människor med läkemedel mot depression vore det förmodligen mer effektivt att ge läkemedel som underlättar förlusten av någon man älskar. Men bara om sorgen blir för svår att hantera på egen hand, för sorg är nog en viktig del av livet.

Bild: Ernst Vikne / Creative Commons
Bild: Ernst Vikne / Creative Commons

The chemistry of love

As I have mentioned earlier, monogamous behavior is unusual among mammals. The relatively monogamous behavior in humans is thus an exception and researchers are trying to find the physiological reasons that humans bond and stick to their partner.

Oxytocin is an endogenous hormone that is important for social behavior in humans, including pair bonding behavior. A new study published in PNAS provides further clues into how oxytocin affects monogamous behavior in males. In this double-blinded, placebo-controlled study 20 men who were in heterosexual relationships participated. The men were given nasal spray that contained either placebo or oxytocin and the results showed that oxytocin made men perceive their partners as more attractive. Interestingly, the oxytocin did not influence how attractive they considered other women to be. Furthermore, it was evident that the partner-specific attraction amplification was due to increased activity in the reward center of the brain.

So what is the point of this type of research? Should we replace partner therapy with nasal spray? In some cases, maybe … But, by understanding the biology of love may be possible to make life easier for people who involuntarily lose their partner. Obviously, it is normal to mourn if you are abandoned or if the one you love pass away, but sometimes the loss is so painful that it impairs individuals, leaving them incapable of caring for themselves or their children. Instead of treating these people with drugs for depression, it would probably be more effective to give drugs that ease the loss of a loved one. But only if the grief becomes too difficult to handle, for grief is probably an important part of life.

 

Lämna ett svar