Krama bort dödsångest

Vi människor förstår vid en relativt tidig ålder att döden är oundviklig. Denna insikt leder till att många människor, åtminstone någon gång i livet, upplever existentiell ångest eller dödsångest. Att försöka leva ett meningsfullt liv kan vara ett effektivt sätt att motverka existentiell ångest. Men personer med dåligt självförtroende tenderar att i mindre utsträckning se sina liv som meningsfulla vilket skulle kunna förklara varför existentiell ångest ofta är ett större problem för personer med låg självkänsla.

Ett antal försök som publicerats i Psychological Science visar att man genom beröring kan minska dödsångest. I försöken undersökte man dels effekten av mänsklig beröring men även om man fick beröra en nallebjörn. Bland personer med gott förtroende hade beröring ingen effekt på rapporterad dödsångest men bland de med dåligt självförtroende hade både mänsklig beröring och beröring av en nallebjörn en buffrande effekt på ångest när försökspersonerna påmindes om sin dödlighet.

Just nu håller forskarna bakom studien på att utveckla en sorts beröringsjacka som ska kunna användas för att simulera en kram därmed motverka ångest. I mina öron låter det ganska sorgligt att man gör sig så mycket besvär att framställa artificiella motsvarigheter till kramar när den ”äkta varan” borde vara tillgänglig för alla.

 

Bild:Jonik / Wikimedia Commons
Bild:Jonik / Wikimedia Commons

 

“People fear death even more than pain. It’s strange that they fear death. Life hurts a lot more than death. At the point of death, the pain is over. Yeah, I guess it is a friend.” – Jim Morrison

 

Hugs relieve death anxiety

At a relatively early age, humans realize that we will eventually die. This insight will for many people, at least at some point in their lives, result in existential concerns or death anxiety. Trying to live a meaningful life can be an effective way to handle existential anxiety. However, individuals with low self-esteem tend to a lesser extent view their lives as meaningful and this might explain why existential anxiety often is a greater problem for people with low self-esteem.

A number of experiments published in Psychological Science show that touch can reduce death anxiety. In the experiments, researchers investigated the effect of human touch, but also the effect of touching a teddy bear. Among individuals with high self-confidence toutch had no effect on reported death anxiety but among those with low self-confidence, both the human touch and the touch of a teddy bear had buffering effects on anxiety when the subjects were reminded of their mortality.

Currently, the researchers behind the study are developing a haptic jacket that could be used to simulate a hug, and thus, to relieve anxiety. To me, it seems pretty sad that one would make such efforts to produce artificial imitations of hugs when the “real thing” should be available for everyone.

Lämna ett svar