Vetenskap bakom internetdejting

Allt fler människor träffar sin blivande partner på internet med hjälp av dejtngsajter. Vissa av dessa sajter påstår även att de individmatchar personer på ett sätt som stöds av vetenskapliga belägg. I kvällens Vetenskapens värld gick man igenom kärlekens kemi och man undersökte även om det verkligen finns vetenskapliga belägg för att denna typ av matchning fungerar. Matchningen går ut på att man får fylla i ett personlighetstest som mäter “The Big Five” – fem distinkta personlighetsdrag. Sedan matchas man med personer som är så lika en som möjligt, förutom när de gäller personer med starka drag av neuroticism. Vetenskapens värld intervjuade relationsforskaren Harry Reis som anser att det saknas vetenskapliga belägg för att denna typ av matchning funkar.

Men det finns faktiskt relationsforskare som själva har gett sig in i nätdejtingbranchen. Antropologen Helen Fisher är en av personerna bakom den amerikanske dejtingsajten som bär det passande namnet Chemistry.com. På denna dejtingsajt kategoriseras medlemmarna i fyra grupper baserat på hjärnans kemi (kategorier som är misstänkt lika Big Five). På Chemistry.com matchas man dock inte alltid ihop personer som tillhör samma grupp. Fisher har i sin egna forskning undersökt vilka grupper som attraheras till likasinnade och vilka som dras till sin motsats och hon skriver i denna artikel att resultaten är statistisk säkerställda.

Oavsett om Fishers dejtingmatchning vilar på en starkare vetenskaplig grund än Big Five- matchningen så är jag tveksamt till hur mycket man vinner på denna sållning. Det är stor skillnad på att förklara kärlek med hjälp av kemi jämfört med att försöka skapa kärlek med hjälp av Chemistry.

internetdejting

The science of internet dating

An increasing number of individuals meet their future partner online. Some dating sites claim that they can match people in a “scientific” way . This evening, Vetenskapens värld discussed the chemistry of love and they also examined the scientific evidence behind the type of matching used on dating sites. After filling in personality test questionnaires measuring the “Big Five” – five distinct personality traits, individuals are matched on similarities, except in the case of neuroticism. Vetenskapens värld interviewed relationship researcher Harry Reis who believes that there is no scientific evidence supporting this type of matching.

But there are actually relationship researchers who themselves have become involved in the online dating industry. Anthropologist Helen Fisher is one of the people behind the American dating site Chemistry.com. On this dating site, members are categorized into four groups based on brain chemistry (categories suspiciously similar to the Big Five). Chemistry.com do not always match people that belonging to the same group. Fisher has in her own research investigated which groups that are attracted to similar individuals and which groups that are attracted to their opposite, and she writes in this article that the results are statistically significant.

I am not sure whether Fishers dating matching rests on a stronger scientific basis than the Big Five-match and if you benefit from this screening. There is a big a difference between explaining love with chemistry as compared to creating love with Chemistry.

2 kommentarer

Lämna ett svar