Prokrastination – en evolutionär biprodukt?

Jag har tidigare nämnt att det finns personer som väljer omedelbar belöning istället för att vänta på en senare. Personer som väljer en omedelbar belöning är oftare impulsiva. Prokrastination innebär att man skjuter upp saker. Detta kan ses som ett sätt att välja en omedelbar belöning eller snarare att välja en omedelbar frånvaro av jobb istället för att slippa stress vid ett senare tillfälle. En ny studie i Psychological Science har kollat närmare på genetiken bakom prokrastination och impulsivitet.

Studien inkluderade enäggs- och tvåäggstvillingar. Enäggstvillingar är genetiskt identiska medan tvåäggstvillingar delar i snitt 50 % av sina segregerande gener. Om enäggstvillingar oftare har samma egenskap än tvåäggstvillingar så betyder detta att egenskapen har en genetisk komponent. Genom tvillingmodellen kan man även uppskatta hur stor denna komponent är och hur stor del av variationen som förklaras av miljöfaktorer. Tvillingstudier gör det också möjligt att undersöka huruvida det finns ett genetiskt överlapp mellan olika egenskaper.

Resultaten i visade att prokrastination delvis är en genetisk egenskap. Det visade sig också att det fanns ett genetiskt överlapp mellan prokrastination och impulsivitet samt att förmågan att nå sina mål utgjorde en betydande del av detta överlapp.

För att göra det hela lite sexigt för oss som gillar evolutionspsykologi skriver författarna till artikeln att resultaten föreslår att prokrastination uppstått som en evolutionär biprodukt av impulsivitet.

prokrastination

 

Procrastination –  an evolutionary byproduct?

I have previously mentioned that there are those who choose immediate rewards rather than wait for a later one. People who choose an immediate reward are more often impulsive. Procrastination means postponing something for later. This can be seen as a way to choose an immediate reward or rather to choose an immediate absence of work instead of avoiding last minute stress later on. A new study in Psychological Science has looked more closely at the genetics behind procrastination and impulsivity.

The study included monozygotic and dizygotic twins. Monozygotic twins are genetically identical, while dizygotic twins on average share 50 % of their segregating genes. If identical twins more often have the same trait than non-identical twins, this means that the trait has a genetic component. The twin model enables estimation on how great the genetic component is and how much of the variation that is explained by environmental factors. Twin studies are also useful when examining whether there is a genetic overlap between different traits.

The results showed that procrastination is partially a genetic trait. The study also found that there was a genetic overlap between procrastination and impulsivity and that goal-management ability was an important component of this overlap.

To make things a little more sexy for us who like evolutionary psychology the authors state in the article that the results suggest that procrastination emerged as an evolutionary byproduct of impulsivity.

Lämna ett svar