Skägg eller inte – vad är sexigast?

En studie som publicerades förra månaden i tidskriften Evolution & Human Behavior undersökte hur ansiktsbehåring hos män påverkar hur de uppfattas av kvinnor.

Genom att titta på bilder fick kvinnorna i studien bedöma män med avseende på attraktivitet, hälsa, maskulinitet och föräldraförmågor. Bilderna visade män som var renrakade, hade lätt eller kraftig skäggstubb samt män som hade helskägg. Studien testade också huruvida kvinnornas bedömning påverkades av var de befann sig i menscykeln eller om de åt p-piller.

Kvinnorna bedömde ansikten med kraftig skäggstubb som mest attraktiva medan helskägg, lätt skäggstubb och renrakade ansikten var i samma utsträckning mindre attraktiva. Män däremot rankade män med helskägg och kraftig skäggstubb som mest attraktivt, tätt följt av renrakat medan lätt stubb var minst attraktivt. Både män och kvinnor rankade män med helskägg som bäst med avseende på hälsa och föräldraförmågor. Manligheten ökade linjärt med mängden ansiktshår och denna effekt var mer uttalad hos kvinnor i den fertila fasen av menstruationscykeln. Bedömningen i attraktivitet varierade inte beroende på fertiliteten.

Mina råd till alla män där ute blir följande:

  • Om du bara vill ligga – skaffa ordentlig skäggstubb
  • Om du vill träffa kvinnan i ditt liv – skaffa helskägg
  • Om du vill marknadsföra dig som hälsoguru – skaffa helskägg
  • Om du har sorgligt lite ansiktshår – transplantera eller dö som oskuld

Förresten, mustasch går fett bort, det behövs inte ens forskning för att bevisa detta.

1. Eftermiddagsstubb (five-o'clock shadow); 2. Mustasch; 3. Bockskägg; 4. Henriquatre; 5. Polisonger; 6. Kejsar-skägg/Kejserligt skägg (Kaiserlicher Backenbart); 7. Victor Emanuel-skägg (Vittorio Emanuele barba); 8. helskägg (Bild: Roger Zenner / Wikimedia Commons)
1. Eftermiddagsstubb (five-o’clock shadow); 2. Mustasch; 3. Bockskägg; 4. Henriquatre; 5. Polisonger; 6. Kejsar-skägg/Kejserligt skägg (Kaiserlicher Backenbart); 7. Victor Emanuel-skägg (Vittorio Emanuele barba); 8. helskägg (Bild: Roger Zenner / Wikimedia Commons)

Dagens låttips – Got To Have It – Method Man

English translation:

Beard or not – what’s the sexiest?

A study published last month in the journal Evolution and Human Behavior examined the effects of facial hair on how men are perceived by women.

By looking at pictures, women in the study rated men for attractiveness, health, masculinity and parenting abilities. The pictures showed men who were clean-shaven, had light or heavy stubble and men who had a full beard. The study also tested whether women’s assessment was influenced by where they were in the menstrual cycle or if they were on the pill.

Women rated faces with sharp stubble as most attractive while full beard, light stubble and clean-shaven faces were to the same extent less attractive. However, men rated males with a full beard and heavy stubble as most attractive, followed closely by clean-shaven while men with light stubble were the least attractive. Both men and women rated men with full beards highest for health and parenting abilities. Masculinity increased linearly with the amount of facial hair, and this effect was more pronounced in women in the fertile phase of the menstrual cycle. The assessment of attractiveness did not vary depending on fertility.

My advice to all the men out there will be the following

If you just want to get laid – get a proper stubble
If you want to meet the love of your life – get a full beard
If you want to market yourself as a health guru – get a full beard
If you have tragically little facial hair – transplant or die a virgin

By the way, mustache is a major turn off, no research is needed to prove this.

2 kommentarer

Haha! Fan vad bra! Jag har träffat mannen i mitt liv och han har sedan några år tillbaka helskägg. Han hade även ordentlig skäggstubb när vi träffades…

Lämna ett svar