Sociala lögner

Oxytocin är ett peptidhormon som jag har nämnt en hel del, bland annat i en TV-soffa nära dig. Oxytocin verkar ha rätt ospecifika prosociala effekter. De prosociala effekterna av oxytocin får en nästan att tro att världen skulle vara en bättre plats om alla gick omkring och drog in oxytocin genom näsan med jämna mellanrum. Men en ny studie i PNAS visar dock att oxytocin ökar en individs benägenhet att ljuga. Men det är inte vilka smutsiga lögner som helst, utan sociala lögner.

I studien deltog 60 män som antingen fick placebo eller oxytocin. Männen delades in i tre lag och fick i uppgift att gissa resultatet när man singlade slant. Om de gissade rätt skulle laget få en ekonomisk belöning som de skulle få dela sinsemellan. Totalt fick man gissa resultaten av 10 slantkast.

Resultatet visade att i placebogruppen påstod 23 % att de hade gissat rätt i nio eller tio av slantkasten medan 55 % av de i oxytocingruppen hävdade desamma. Med tanke på att den statistiska sannolikheten att man gissar rätt nio av tio gånger är ungefär en procent är det tydligt att en större andel i oxytocingruppen ljög för att gagna gruppen.

Forskarna bakom studien anser att resultaten stärker bevisen för att oxytocin påverkar anknytning och känslan av grupptillhörighet. Men resultaten visar också att en stark grupptillhörighet kanske kan ha negativa konsekvenser. En studie från 2010 visade att oxytocin också kan vara involverat i konflikter och våld mellan individer som befinner sig i skilda grupper.

100 % garanti. En social lögn?
100 % garanti. En social lögn?


Social lies

Oxytocin is a peptide hormone that I’ve mentioned on several occasions. Oxytocin appears to have many unspecific prosocial effects. Regarding the prosocial effects of oxytocin, it almost seem likely that the world would be a better place if everyone started spraying oxytocin into their noses with regular intervals. But a new study in PNAS shows that oxytocin also increases an individual’s tendency to lie. But it is not regular dirty lies. Instead, oxytocine promotes social lies.

 The study included 60 men who received either placebo or oxytocin. The men were divided into three teams and were asked to guess the outcome when tossing a coin. If they guessed correctly the team would get a financial reward that they would divide among themselves. In total, each participant wereasked to guess the results of 10 coin tosses.

The results showed that in the placebo group 23 % claimed that they had guessed right in nine or ten of the coin tosses while 55 % of those in the oxytocin group made this claim. Given that the statistical probability that you would guess correctly nine out of ten times is about one percent, it is clear that a larger proportion in the oxytocin group lied to benefit the group.

The researchers behind the study believe that the results strengthen the evidence suggesting that oxytocin affects attachment and sense of group identity  But the results also show that a strong group identity may have negative consequences. A study from 2010 showed that oxytocin also may be involved in conflicts and violence between individuals of different groups.

Lämna ett svar