Nyhetens behag?

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om hur vi är evolverade att attraheras av nya, attraktiva personer eftersom detta kan vara positivt för att bland annat undvika inavel. En ny studie som publicerats i Archives of Sexual Behavior visar att detta framför allt gäller män. När män fick bedöma bilder på kvinnor uppgav de att kvinnorna var mer attraktiva första gången de såg dem jämfört när man visade bilden andra gången. För kvinnor var det tvärt om; männen bedömdes som mer attraktiva andra gången kvinnorna såg dem. Författarna bakom studien tror skillnaden mellan könen beror på att män har möjlighet att skaffa fler barn och att detta möjliggörs bättre om man lätt blir attraherad av nya personer. Jag tror tyvärr också att det kan ha varit betydelsefullt för kvinnor evolutionärt att till viss del distansera sig från vilt främmande män, något som förmodligen inte varit viktigt på samma sätt för män. Detta är också en rimlig förklaring till dessa könsskillnader.

Idag har jag sett tusentals nya män och ingen har varit så fin som mannen där hemma. Så studieresultaten verkar stämma med mina preferenser (men förhoppningsvis stämmer de inte med min makes preferenser).

 Marseille är en trevlig stad som vi har utforskat idag. Flyget från Arlanda blev försenat så vi missade vår connection i Frankfurt och blev ombokade via Paris. Men efter en god natt sömn är allt glömt och förlåtet. Nu ska jag på välkomst-mingel och försöka låtsas att jag är trevlig. Önska mig lycka till!

 

Appeal to novelty?

I have previously written a post about how we are evolved to be attracted to new, attractive people, as this can be beneficial in order to avoid inbreading. A new study published in the Archives of Sexual Behavior shows that this is particularly true of men. When the men judged pictures of women they stated that women were more attractive the first time they saw them as compared to when they saw the picture the second time. For women, it was the other way around, and men were judged as more attractive the second time the women saw them. The authors behind the study believe that the difference between the sexes is caused by men being able to have more children and that the likelihood of this increases if you easily get attracted to new people. Unfortunately, I think that there may have been significant for women evolutionarily to partially distance themselves from strange men, something that probably was not important in the same way for men. This is also a plausible explanation for these gender differences.

Today I have seen thousands of new men and none have been as handsome as the man at home. So the study results seem consistent with my preferences (but hopefully not with my husband’s preference).

Marseille is a nice city that we have explored today. The flight from London was delayed so we missed our connection in Frankfurt and was rerouted through Paris. But after a good night of sleep all is forgiven and forgotten. Now I’m on my way to the welcome-mingle where I will try to pretend that I’m nice. Wish me luck!

Lämna ett svar