Bra pappor har mindre testiklar

Inom evolutionspsykologin tänker man att det finns ett motsatsförhållande mellan att vara “alfahannetypen” och “pappatypen”. För att optimera spridning av ens gener har det för de män som haft möjlighet (alfahannetypen) varit en dålig strategi att fastna med en partner och ta hand om de gemensamma barnen. Istället är den vinnande strategin att skaffa så många barn som möjligt och detta optimeras om man byter partner ofta. För män med begränsad framgång på parningsmarknaden tänker man istället att den vinnande strategin är att ge de få barn man får omsorg och därmed optimera deras överlevnadschanser. Jag har skrivit om detta tidigare och att detta bland annat kan vara en förklaring till kvinnlig otrohet.

En ny studie i PNAS ger stöd åt detta resonemang genom att visa att bättre pappor har mindre testiklar. Papporna som inkluderades i studien skattades av sina respektive med avseende på hur bra pappor de var. Man mätte sedan hjärnaktivitet i papporna när de fick se bilder på sina barn. De män som hade skattats som bra pappor fick en större aktivitet i hjärnans belöningscentrum jämfört med de sämre papporna. Man kunde även se att bra pappor hade mindre testiklar (vilket återspeglar antal spermier) och lägre testosteronnivåer.

Det kan dock vara värt att nämna att testikelstorlek bara förklarar en liten del av variationen i pappaegenskaper. Med andra ord är det inte omöjligt att haffa en man med bra pappaegenskaper och stora testiklar, det som alla tjejer drömmer om alltså, hehe.

 

Bild: Papa et bébé -Bliu pastels/ Wikicommons
Bild: Papa et bébé -Bliu pastels/ Wikicommons

Better dads have smaller testicles

Within evolutionary psychology it is considered that there is a trade-off between being the “alpha male type” and the “daddy type”. To optimize the spread of genes, it is assumed that for some men (alpha male type) it is a bad strategy to stay with a partner and take care of their mutual children. Instead, the winning strategy is to have as many children as possible and this is optimized by frequently changing partners. For men with limited success on the mating market it is instead assumed that the winning strategy is to care for the few children they have and thus maximizing their chances of survival. I have written about this before, and that this may be one explanation behind female infidelity.

A new study in PNAS provides support for this hypothesis by showing that better dads have smaller testicles. Fathers who were enrolled in the study were scored regarding their fathering skills by their spouse. The researchers then measured the brain activity in fathers when they were shown pictures of their children. The men who were scored as good fathers had a greater activity in the brain’s reward center compared to the bad fathers. It was also evident that better dads had smaller testes (reflecting sperm count), and lower testosterone levels.

It is worth mentioning that testicle size only explains a small part of the variation in father characteristics. In other words, it is not impossible to snag a man with good fathering skills and large testicles, what every girl dreams of, right?

3 kommentarer

Jag har själv ovanligt stora testiklar men även min penis är rätt stor så Gud har varit generös när han skapade mig😀👍. Men det är svårt att dölja att man har stora testiklar och stor penis. Fast trevligt för kvinnan att ha något att hålla i 😉

Hey,

I was researching about adult toys this afternoon and stumbled upon your blog – a great collection of high-quality articles.

I am reaching out to you because I’d love to contribute a guest post to your blog.

I promise to fill the piece with solid points and actionable tips. I contribute regularly to blogs .

Here are some topics:
[Why do people like to use sex toys?]
[How do I introduce my wife to sex toys?]
[Sex Bloggers name their favorite Sex Toys]

Let me know and I’ll be sending you the draft as soon as possible.

I look forward to hearing from you soon.
Adutoys Team

Lämna ett svar