Starka män dansar bättre?

En ny studie som publicerats i American Journal of Human Biology har undersökt om mäns dansförmåga kan vara ett sätt att visa upp sig för potentiella sexualpartners (kvinnor) men även för sexuella rivaler (män).

I studien deltog 30 män som filmades när de dansade. Männen undersöktes också med avseende på fysisk styrka och kondition. Med hjälp av en dator ersattes männen i filmerna med dansade avatarer, men rörelserna var identiska med de i originalfilmerna. Männens dansstil bedömdes av både män och kvinnor.

Resultaten visade att domarna tyckte att de som hade större och mer varierade armrörelser var bättre dansare. Man såg en positiv korrelation mellan dansförmåga och starkt grepp men inget samband med kondition. Både män och kvinnor skattade danskvalitén på samma vilket författarna tolkar som om dans både kan syfta till att attrahera kvinnor men även för att signalera till andra män – jag är badass och kan spöa dig, håll dig borta!

Det bästa med den här studien är att den kommer med ett videoklipp. Så nu kan ni se om ni håller med domarna i studien som tyckte att den starke dansaren rörde sig bättre än den svage.

 

Strong men are better dancers?

A new study published in American Journal of Human Biology has examined whether men’s dancing ability can be a way to display themselves to potential sexual partners (women) but also to sexual rivals (men).

The study involved 30 men who were filmed as they danced. The men were also examined with respect to physical strength and vascular fitness. By using a computer, the men in the clips were replaced with dancing avatars, but the movements were identical to those in the original film clips. The men’s dance styles were rated by both men and women.

The results showed that the judges thought that those with larger and more varied arm movements were better dancers. The analyses showed a positive correlation between dance ability and grip strength but no correlation with vascular fitness. Both men and women rated dance quality similarly and the author’s interpretation of this is that dance can function as something that attracts women but also something that signals to other men – I’m a badass and I can kick your ass, stay away!

The best thing about this study is that it comes with a video. So now you can see if you agree with the judges in the study who thought that the strong dancer had better moves than the weak one.

Lämna ett svar