Blodsugare inom vården

I Expressen kunde man tidigare i veckan läsa att blodiglar fortfarande används inom vården, men nu handlar det inte om åderlåtning utan som hjälpmedel för att motverka blodstockning. Om en patient förlorat ett finger som sys på kan iglar hjälpa till med att få igång blodcirkulationen igen.

Åderlåtning var länge en vanlig behandling för diverse sjukdomar. Genom att använda blodiglar eller andra hjälpmedel tappades sjuka personer på blod. På denna tid trodde man att sjukdomar berodde på obalanser i kroppsvätskorna blod, slem, svart galla och gul galla. Läran kallades för humoralpatologi. Det man gjorde för att återställa balansen var ofta att antingen ge kräkmedel eller åderlåta. Humoralpatologin var den främsta sjukdomsteorin från antiken ända fram till mitten av 1800-talet då den österrikiske läkaren Joseph Dietel genom enkla matematiska beräkningar undersökte effekten av åderlåtning och kräkmedel vid behandling av lunginflammation. Dietels huvudfynd visade att bland de patienter som fick kräkmedel eller åderlåtning var dödligheten drygt 20 % medan dödligheten bland de som inte fick någon behandling alls endast var 7 %. Resultaten möttes först med stort motstånd men relativt snart slutade åderlåtning användas medicinskt; utom just när det gäller de användningsområden som Expressen nämner.

Humoralpatologin är en vetenskapsteori som framför allt tillhör det förflutna. Här i Frankrike har en annan föråldrad vetenskapsteori; Homeopati, fortfarande en hög status och homeopatiska läkemedel kan återfinnas på de flesta vanliga apotek. Mer om homeopati och dess ologiska förklaringsmodeller någon annan gång.

Dagens låttips: Blood Suckers – Pablo Gad

Bloodsuckers in healthcare

Earlier this week, Expressen wrote that leeches are still used in health care, but now it’s not about bloodletting but as to combat congestion. If a patient has lost a finger that is sewn back on leeches can help to get the blood circulating again.

Bloodletting was for a long time a common treatment for various diseases. By using leeches or other means sick people were dropped on blood. At this time, it was thought that diseases were due to an imbalance in the body fluids blood, phlegm, black bile and yellow bile. The doctrine called for humoral pathology. To restore the balance, patients were often given emetics or dropped on blood. Humoralpatologin was the main disease theory from ancient times until the mid-1800s, when the Austrian physician Joseph Dietel through simple mathematical calculations examined the effect of bloodletting and emetics in the treatment of pneumonia. Dietels main findings showed that among those patients receiving emetics or bloodletting, mortality was over 20% while the mortality rate among those who received no treatment at all was only 7%. The results were initially regarded with great resistance but relatively soon bloodletting was no longer used medically; except for the purposes mentioned in Expressen.

Humoralpatologin is a scientific theory of the past. Here in France, another obsolete scientific theory; Homeopathy, still has a high status and homeopathic remedies can be found at most major pharmacies. I’ll write more about homeopathy and its illogical explanations some other time.

11 kommentarer

Hej igen jag ser att du blandar homeopati och åderlåtning i samma artikel. Finns risk att folk kan tro att homeopati åderlåter patienter. Men sanningen är att Samuel Hahnemann som upptäckte slutet på 1700-talet, att det går att bota patienter genom att ge ett ämne enligt likhetsprincipen “liknande bör med liknande botas” gjorde revolt mot den tidens läkekonst, där bland annat åderlåtning och andra försvagande “terapier” ingick.

I detta fall är homeopati samma sak som ingen behandling alls så visst: det är bättre med ingen behandling alls än åderlåtning. Men effektiva mediciner är ofta bättre än ingen behandling alls dvs homeopati.

Eftersom jag är utbildad homeopat, och har många års erfarenhet, vet jag att homeopati har effekt. Vad har du själv för erfarenhet av homeopati?

Precis samma resonemang som användes för att motivera åderlåtning. Subjektiva uppfattningar är inte vetenskap.

Borde du inte godkänna mina inlägg?
Menar du att allt som idag räknas som vetenskap är objektiv och man har kommit fram till den via systematiska metoder?

Och hur kan du veta att homeopati inte har arbetats fram via systematiska metoder? Vet du överhuvudtaget någonting mer om homeopati än att den bara skulle vara placebo?

Jag vet att saker som inte innehåller några molekyler omöjligt kan ha effekt, eftersom jag inte tror på magi. Men jag förstår också när man att ha och göra med individer som inte går att nå genom logiska resonemang. Så därför blir detta mitt sista svar till dig.

Men tack för att du inspirerat mig att snart skriva ett längre inlägg om homeopati 🙂

Ser fram emot ditt inlägg om homeopati.
Men jag undrar litet över din avsnoppning av mig. Du skriver: “Men jag förstår också när man att ha och göra med individer som inte går att nå genom logiska resonemang. Så därför blir detta mitt sista svar till dig”

Men räkna med att det blir diskussion om du publicerar en artikel om homeopati, och jag undrar kommer du på ett liknande sätt avfärda mig, om jag vill diskutera innehållet i din homeopatiartikel, genom att anklaga mig för att inte förstå logiska resonemang?

Om du inte vill ta en diskussion kanske du borde skippa den där homeopatiska artikeln. Förresten har du sett min sajt. Om du vill så läs gärna litet i den innan du börjar fila på din artikel.
http://dagenshomeopati.se/

Och jag hoppas att vi, när du sedan är klar med homeopatiartikeln, kan föra en fruktbar diskussion, utan avsnoppningar.

Handlar mer om att jag inte pallar att slösa mitt liv på att försöka övertyga folk om att troll, tomtar eller Bigfoot inte finns :-). Men ett inlägg blev det trots allt.

När det gäller åderlåtning är det alltid kul att påpeka att hemochromatosis behandlas genom att tappa patienterna på blod, något som skulle få en antik läkare att le igenkännande.

Lämna ett svar