Lite om konferensen

Nu är konferensen nästan slut. Jag hade min presentation tidigare idag som handlade det gamla vanliga: äldre pappor har ökad risk för psykisk sjukdom. Denna gång hade vi dock studerat de egenskaper som är kopplade till att skaffa barn när man är äldre. Mer om det någon annan gång.

Konferensen handlar om beteendegenetik och det har varit en hel del intressanta presentationer. Nedan följer en kort sammanfattning av några av de ämnen som har uppmärksammats:

  • Cannabis vanligast olagliga drogen i världen. Cannabis kopplat till lägre utbildning vilket i sin tur ökar risken för ohälsa. Detta verkar inte vara ett orsakssamband, utan att samma egenskaper hos individer gör att man slutar skolan tidigare och att man använder cannabis.
  • Kvinnor med maskulina ansiktsdrag anses vara mindre attraktiva. Den så kallade ”sexy son”-hypotesen säger att det ändå kan finnas ett selektionstryck som premierar maskulina drag eftersom de gör män mer attraktiva och ger därmed även reproduktiva fördelar. En ny studie visar dock att män med maskulina drag inte anses vara mer attraktiva än genomsnittet.
  • Adoptionsstudier kan användas för att särskilja vilka egenskaper som beror på gener och på uppväxtmiljö. I USA är adoptivföräldrar i snitt 10 år äldre än de biologiska föräldrarna och har 10 gånger högre årsinkomst jämfört med de biologiska föräldrarna.

 

The conference is almost over now. I had my presentation earlier today, which was about the usual: older fathers have an increased risk of mental illness. This time, however, we studied the characteristics associated with having children when you are older. More on that subject some other time.
The conference is about behavioral genetics and there’s been a lot of interesting presentations. Below is a brief summary of some of the topics that has been highlighted:

• Cannabis is the most common illegal drug in the world. Cannabis has been linked to lower levels of education, which in turn increases the risk of ill health. This appears to be a non-causal relationship, but that the same characteristics of individuals makes you leave school earlier and use of cannabis.

• Women with masculine facial features are considered less attractive. The so-called sexy sons hypothesis suggests that there can still be a selection pressure that favors masculine features since they might make men more attractive and thus giving them reproductive advantages. A new study shows that men with masculine traits are not considered to be more attractive than the average man.

• Adoption studies can be used to distinguish the characteristics that are due to genes or home environment. In the U.S. adoptive parents are on average 10 years older than the biological parents and have 10 times the annual income compared to the biological parents.

Lämna ett svar