Fylla utan bakfylla?

Eftersom min alkoholkonsumtion varit ganska blygsam de senaste åren upplever jag att jag tål mindre alkohol samt att jag lättare blir bakfull. Hur pass väl man tål alkohol kan förändras över tid och när människor passerar 40 år är det många som upplever att bakfyllorna blir kraftigare och detta kan förklaras av de fysiologiska förändringar som sker i kroppen när man åldras.

I vissa fall kan kraftigare baksmälla bero på att äldre människor ibland utvecklar en känslighet för vissa ämnen som finns i vin vilket leder till huvudvärk och illamående. När man åldras får man även en minskad muskelmassa vilket resulterar i att en större andel av kroppen då består av fettvävnad. Eftersom alkohol kan penetrera muskelvävnad men inte fettvävnad blir alkoholen mindre utspädd i en kropp som i större utsträckning består av fettvävnad. Äldre människor har även mindre vätska i sina kroppar vilket också resulterar i en högre alkoholkoncentration i blodet. Leverfunktionen försämras dessutom med åldern vilket gör att alkohol bryts ner långsammare i äldre människor.

Med andra ord kommer framtiden att bjuda på en hel del baksmällor om man vill fortsätta konsumera alkohol på ålderns höst. Men den kontroversielle professorn David Nutt anser att han har lösningen på detta problem. Han har nämligen framställt så kallad hälsosam alkohol som påverkar GABA-systemet i hjärnan på ett liknande sätt som alkohol gör. Fördelen med denna motsvarighet till alkohol är att man kan nyktra till ögonblickligen genom att ta ett piller. Låter onekligen praktiskt men med tanke på hur djupt rotat alkohol är i vår kultur har jag svårt att tänka mig att folk är snabba med att ersätta öl, vin eller whisky med Nutts hälso-booz.

Bild: Magnus Manske / Wikimedia Commons
Bild: Magnus Manske / Wikimedia Commons

Drunk without hangover?

Since my alcohol consumption has been rather modest in recent years, I feel that I nowadays tolerate less alcohol, and that I easily get hungover. Alcohol tolerance may change over time and when people pass 40 years of age many feel that hangovers get worse and this can be explained by the physiological changes that occur in the body when humans grow old.

Sometimes, older individuals have stronger hangovers because they develop sensitivity to certain substances found in wine leading to headaches and nausea. Moreover, as humans age, we also get a reduction in muscle mass resulting in an increased percentage of fat tissue on our bodies. Alcohol penetrates muscles but not adipose tissue and therefore, alcohol is less diluted in a body that largely consists of fat tissue. Older people also have less water in their bodies, which can results in a higher blood alcohol concentration. In addition, liver function deteriorates with age, and therefore, alcohol is broken down more slowly in older people.

In other words, the future will offer a lot of hangovers if you want to continue consuming alcohol at an old age. But the controversial Professor David Nutt believes that he has the solution to this problem. He claims that he has synthesized a so-called healthy alcohol acting on the the GABA system in the brain in a similar manner as alcohol. The advantage of this alcohol substitute is that you can instantly sober up by taking a pill. Sounds undeniably handy but considering how deeply rooted alcohol is in our culture, I find it hard to imagine that people are quick to replace their beer, wine or whiskey with Nutts healthy booz.

Lämna ett svar