Minnet hjälper en att vänta på belöning

Tidigare har jag skrivit om Marshmallow-testet som är ett klassiskt försök där barn får välja mellan att få en godsak på en gång eller vänta för att senare få två. Detta test syftar till att mäta impulskontroll men de finns andra som anser att försöket istället mäter en viss typ av intelligens. En ny studie bekräftar att även minnesfunktionen påverkar huruvida vi väntar på något gott.

Studien publicerades i PLOS Biology och den visar associationer mellan aktivitet i hjärnans minnescentrum hippocampus och sannolikheten att man väntar på en framtida belöning istället för att välja en omedelbar. Att kunna vänta på en framtida belöning kräver att man kan föreställa sig vad denna belöning innebär och resultaten visade också att ju mer detaljerat man kunde föreställa sig de framtida alternativen, desto mer positiva ansågs de vara.

När man upprepade försöken bland patienter med Alzheimers där hippocampus funktion är försämrad såg man att dessa vara mer benägna att välja den omedelbara (men sämre) belöningen.

Med andra ord, förmågan att avstå från en omedelbar belöning till förmån för en senare belöning handlar inte bara om intelligens eller ens förmåga att hämma impulser. Det handlar även om hur väl man kan visualisera den framtida belöningen, vilket i sin tur är beroende av ens minnesfunktion.

Eftersom denna studie utfördes på vuxna använde man inte marshmellows. Istället fick man välja bland annat mellan en öl nu eller en champagneflaska senare. Nyligen talades det om lukttest med jordnötssmör för att upptäcka Alzheimers. Ett annat alternativ kanske kan vara att se huruvida en person ratar champange till förmån för en snabb öl 🙂

Marshmellows_and_shortbread_cookies_in_jars

I have previously written about the Marshmallow test, a classic experiment in which children can choose to receive a treat immediately or wait and later receiving two. This test intends to measure impulse control but they are those who believe that the test instead measures a certain kind of intelligence. A new study confirms that memory function also influences whether we will wait for a treat.

The study was published in PLOS Biology and shows associations between activity in the brain’s memory center Hippocampus and the likelihood that a research subject will wait for a future reward instead of choosing an immediate. Waiting for a future reward requires that one can visualize this reward and the results also showed that those who could imagine future options in detail considered them to be more likeable.

When these tests were repeated among patients with Alzheimer’s disease where the function of hippocampus is impaired, the researchers found that these patients were more likely to choose the immediate reward.

In other words, the ability to forgo an immediate reward in favor of a later reward does not only reflect intelligence or an ability to inhibit impulses. It also reflects how well you can visualize the future reward, which is dependent on memory function.

Since this study included adults, Marshmallows were not used as treats. Instead, the subjects had to choose between a beer now or a bottle of champagne later. Recently, researchers suggested that the ability to smell peanut butter could be used to diagnose Alzheimer’s disease. Maybe a test on whether someone prefers an immediate beer instead of champagne also could be a potential method?

Lämna ett svar