Kategoriarkiv: Folkhälsa

Ebola verkar inte smitta mellan primater utan direktkontakt

Som jag tidigare nämnt är ebola ett virus som smittar genom fysisk kontakt. Tidigare I veckan skrev jag dock om en studie som visat att ebola har smittat från gris till primat, vilket alltså indikerar att ebola kan föras vidare utan fysisk kontakt genom så kallad droppsmitta. Även om detta inte är den typ av smitta som kan spridas längre sträckor på samma sätt som luftburna virus som till exempel influensa är det såklart oroendeväckande om ebola potentiellt också kan smitta utan fysisk kontakt.

En annan ny studie som inkluderade två virussmittade makaker och två friska makaker visade dock att just det virus som smittat från gris till primat utan direkt kontakt inte verkar kunna föras vidare på samma sätt mellan primater. Man tror istället att denna egenskap kan vara specifik för infekterade grisar.

Med tanke på att ebola endast är smittsamt när man är symptomatisk och att man screenar personer som flyger från Västafrika för symptom försöker man se till att smittan inte sprids vidare sig till länder utanför Afrika. Vi får verkligen hoppas att smittan inte når oss för förtroendet för svensk krisberedskap är inte direkt på topp såhär efter skogsbranden i Västmanland.

Ebolautbrottet – globalt hot eller inte?

En god vän till mig som är svensk-nigerian och mikrobiolog skriver idag såhär på sin Facebook-sida angående ebola-utbrottet i Nigeria:

”To my Nigerian family and friends: As a microbiologist (I promise I understand disease dynamics better than MDs), please avoid large gatherings, try not to go out if not necessary (come on be lazy and watch a movie or two), TAKE this SERIOUSLY!! Disease transmission is contact dependent for the most part. Bodily fluids INCLUDING sweat are sufficient to transmit EBOLA. If it hits Nigeria properly, you may be the bottom end of an exponential spread.

Why is it so hard to explain? Our MDs do follow follow and have not calculated the probabilities themselves so get serious! That’s how AIDS was said for many years not to exist in Nigeria. Perhaps Nigeria Health Watch should have some mathematicians to examine the data and report according to own projections?”

Ebola är ett virus som orsakar ebolafeber, en blödarfeber med hög dödlighet. För närvarande pågår det största Ebola-utbrottet någonsin i Västafrika och smittspridningen visar inga tecken på att vara under kontroll. Något vaccin eller effektiv behandling finns inte och strategin för att stoppa spridningen är istället att försöka isolera personer som varit i kontakt med smittade personer. Precis som min vän skriver är det därför viktigt att undvika platser där man kommer i kontakt med stora folksamlingar i väntan på att läget förändras. Även om ebolatransmission tros vara kontaktberoende finns det rapporter om att viruset har smittat från gris till primat utan fysisk kontakt (via droppsmitta som endast sprids kortare avstånd). Vi får hoppas att inte människor kommer att kunna smittas på detta sätt.

I Sverige säger statsepidemiolog Anders Tegnell till SvD att risken för en pandemi är minimal och att spridningen i Västafrika till viss del beror på bristande sjukvård och misstro för myndigheter. Man anser med andra ord att dessa begränsningar inte finns i västvärlden. Men om man till exempel läser WHOs informationsblad om ebolaviruset blir det tydligt att kunskaperna är begränsade samtidigt som inkubationstiden har visat sig vara upp till 21 dagar och därför är det tveksamt om man verkligen kan vara tvärsäker på att detta utbrott inte är ett globalt hot. Med tanke på de begränsade kunskaperna bör man snarare ta utbrottet på stort allvar, även om det inte handlar om en världsomfattande pandemi. Och om spridningen mot förmodan blir global får vi helt enkelt hoppas att Sverige har de resurser och den struktur som krävs för få till fungerande screening, karantän och minimala väntetider till infektionskliniker. Men varför oroa sig? Aldrig har väl någon i Sverige behövt vänta på att få vård?

HIV-profylax för alla homosexuella män?

På MH17-planet som kraschade befann sig att antal personer på väg till en stor internationell AIDS-konferens i Melbourne. På grund av denna konferens har vetenskapsnyheterna senaste veckan i stor utsträckning berört forskning på HIV/AIDS. En studie som diskuterats på konferensen och som publicerats i Lancet Infectious Diseases har undersökt effektiviteten av profylaktiska antiretrovirala läkemedel för att förebygga HIV-infektion.

Studien inkluderade 1 600 HIV-negativa homosexuella män och transsexuella kvinnor som erbjöds läkemedlet Truvada för att minska risken för HIV-infektion. Resultaten visade att ingen av de som tog tabletter minst fyra dagar i veckan blev smittad. Även användande två eller tre dagar i veckan var associerat med lägre risk för infektion jämfört med de som tog tabletter mer sällan eller inte alls. Forskarna kunde mäta hur ofta läkemedlet togs genom blodprov.

När det gäller profylaktisk HIV-medicinering har man föreslagit att detta riskerar att ge en falsk trygghetskänsla och göra individer mindre benägna att använda kondom. Men studiedeltagarna rapporterade ingen ökning av dessa beteenden och man fann inte heller någon ökning av syfilis eller herpes – andra sexuellt överförbara sjukdomar som skulle kunna antyda ökat risktagande. Detta beteende skiljde sig inte heller mellan de som tog profylax och de som inte gjorde det vilket indikerar att det inte bara handlade om att de personer som var ”skötsamma” tog läkemedel samtidigt som de hade ett mindre riskfyllt beteende. Det verkar således som om Truvada är effektivt för att förebygga HIV.

För snart två veckor sedan gick WHO ut med rekommendationen att alla män som har sex med män bör ta antiretrovirala läkemedel för att stoppa spridningen av HIV. Även om detta verkar vara effektivt kan det tyckas märkligt (oetiskt?) att friska män (dock med högre risk för HIV än övriga populationen) ska behöva ta läkemedel. De bieffekter som hittills rapporterats vid profylaktisk behandling verkar dock vara milda och övergående. Även om vaccin och profylax för att förebygga spridningen av HIV är viktigt finns det en hel del sociala och politiska åtgärder som också kan minska spridningen och samtidigt öka människors välbefinnande på andra plan. På många sätt reflekterar HIV/AIDS världens orättvisor och dessa orättvisor försvinner inte med hjälp av antiretrovirala läkemedel.

AIDS_end

HIV prophylaxis for all gay men?

On board the MH17-plane that crashed there was a number of people on their way to a large international AIDS conference in Melbourne. Because of this conference, the science news last week have largely concerned research on HIV/AIDS. A study discussed at the conference and published in Lancet Infectious Diseases has investigated the effectiveness of prophylactic antiretroviral drugs to prevent HIV infection.

The study included 1,600 gay men and transgender women who were offered the drug Truvada for reducing the risk of HIV infection. The results showed that none of those who took the pills at least four days a week became infected. Taking the pills two or three days a week was associated with lower risk of infection compared with those who took pills less often or not at all. The researchers were able to measure how often the drug was taken by using blood samples.

Regarding prophylactic HIV medication it has been suggested that this may give a false sense of security and make individuals less likely to use condoms. However, the study reported no increase in these behaviors and they also identified no increase in syphilis or herpes – other sexually transmitted diseases that could imply increased risk behavior. Moreover, this behavior did not differ between those taking prophylaxis and those who did not, indicating that it was not just about people who were ”well-behaved” took drugs and also had a less risky behavior. In summary, it seems as Truvada is effective in preventing HIV.

Almost two weeks ago, WHO officially announced that they recommend all gay men to prophylactically take antiretroviral drugs to stop the spread of HIV. Although this seems to be effective, it may seem odd (unethical?) that healthy men (albeit with higher risk for HIV than the general population) should have to take drugs? At present, the reported side effects due to prophylactic treatment seem to be mild and transient. Although vaccines and prophylaxis for preventing the spread of HIV is important, there are a lot of social and political actions that also can reduce the spread while increasing human well-being on other levels. In many ways HIV/AIDS reflect the world’s injustice and these inequalities do not disappear with antiretroviral drugs.

Alkoholkonsumtion och mendelsk randomisering

Så här på semestern slinker det ofta ner lite mer alkohol än annars. Att ta ett glas vin några dagar i veckan brukar anses vara hälsofrämjande och att det framför allt har minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. En ny omfattande studie som publicerats i BMJ visar dock att även mindre mängder alkohol ökar risken för hjärtkärlsjukdom.

För att undersöka långsiktiga effekter av alkoholkonsumtion måste man av etiska och praktiska själ utföra observationella studier. Problemet med denna typ av studie är att det inte går att säkerställa att bakomliggande faktorer inte påverkar resultaten och att veta om associationerna är orsakssamband. När det gäller skyddande effekter av alkohol som man tidigare sett har man varit osäker på om detta verkligen är en effekt orsakad av alkoholkonsumtionen eller om det handla om att andra faktorer som minskar risken för hjärtkärlsjukdomar är kopplade till måttlig alkoholkonsumtion. Man kan till exempel tänka sig att personer som helt avstår från alkohol gör detta på grund av bakomliggande hälsoproblem och det är även sannolikt att måttlig alkoholkonsumtion kan vara kopplat till hälsofrämjande sociala faktorer.

Man kan öka sannolikheten för att de samband man hittar verkligen är orsakssamband kan man använda olika typer av studiedesigner för att kontrollera för vissa bakomliggande faktorer. Om man till exempel vill veta hur en viss exponering (till exempel alkohol) påverkar risken för ett visst utfall (hjärtkärlsjukdom). Genom att jämföra olika exponerade syskon eller tvillingar kan man kontrollera för genetiska och till viss del miljömässiga faktorer. Ibland kan man till och med jämföra skillnader i risk hos en individ under perioder då hen är exponerad med perioder då samma person inte är exponerad. I den nya studien har man använt en annan typ av metod för att öka sannolikheten för att de associationer man hittar är orsakssamband, metoden kallas mendelsk randomisering. I denna studie innebar detta att man jämförde förekomsten av hjärtkärlsjukdom bland individer som var eller inte var bärare av en genetisk variant (rs1229984 A-allel) som förknippas med mindre alkoholkonsumtion. I studien inkluderades totalt ca 262 000 individer och man undersökte sambandet mellan alkohol och hjärtsjukdom, stroke eller typ2-diabetes bland bärare och icke-bärare av denna allel. Resultaten visade att personer som bar på allelen konsumerade mindre alkohol och hade en lägre risk för hjärtkärlsjukdom men även bland dessa personer ökade risken för dessa sjukdomar ju mer man alkohol man konsumerade.

Fördelen med studiedesignen är att den särskilda genvarianten som används som proxy för minskad alkoholkonsumtion inte är associerad med andra bakomliggande faktorer. Eftersom hjärtkärlsjukdomar inte påverkar vilken genvariant man har kan man dessutom utesluta att omvänd kausalitet, det vill säga att den kardiovaskulära hälsan ger upphov till ett minskat alkoholintag. Forskarna bakom studien sammanfattar att, givet att de antaganden man gör vid mendelisk randomisering håller, visar resultaten att ett minskat alkoholintag är fördelaktigt, även för personer med ett måttligt alkoholintag. Så det kanske är så att även vi som har en måttlig alkoholkonsumtion bör sluta att vara självgoda över våra goda vanor och istället inse att även ”mysdrickandet” är en last.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assorted_Shots_(5084102345).jpg

Wikimedia Commons / Mangus Manske

Alcohol consumption and mendelian randomization

During vacation, we often consume more alcohol than otherwise. Taking a glass of wine a few days a week is usually considered to be health-promoting, especially that it reduces the risk of cardiovascular diseases. A comprehensive new study published in the BMJ shows that even small amounts of alcohol increases the risk of cardiovascular disease.

When investigating long-term effects of alcohol consumption the studies have to be observational for ethical and practical reasons. The problem with this type of study is that it is not possible to rule out that unmeasured confounding affect the result and to understand whether the associations are causal or not. When it comes to the protective effects of alcohol that have previously been reported it remains unclear whether this really is an effect caused by alcohol consumption or if other factors that reduce the risk of cardiovascular disease are linked to moderate drinking. One could for example imagine that people who completely abstain from alcohol do so because of underlying health problems and it is also likely that moderate alcohol consumption may be associated with health-promoting social factors.

In order to increase the likelihood of finding truly causal connections one can use different types of study designs to rule out certain underlying factors. For example, if you want to know how a specific exposure (such as alcohol) affects the risk of a particular outcome (cardiovascular disease). By comparing differently exposed siblings or twins, one can control for genetic and some environmental factors. Sometimes you can even compare the differences in the risk of an individual during periods when he/she is exposed to periods when the same person is unexposed. In the new study the researchers have used a different type of method to increase the likelihood that the associations are causal relationships, the method is called medelian randomization. In this study, this means comparing the incidence of cardiovascular disease among individuals who were or were not carriers of a genetic variant (rs1229984 A allele), associated with lower alcohol consumption. The study included a total of about 262 000 individuals and examined the relationship between alcohol and heart disease, stroke and type 2 diabetes among carriers and non-carriers of this allele. The results showed that individuals carrying the allele consumed less alcohol and had a lower risk of cardiovascular disease, but also that among these individuals, the risk of these diseases increased the more alcohol they consumed.

The advantage of the study design is that the specific genetic variant, which is used as a proxy for reduced alcohol consumption is not associated with other possible underlying factors. Since heart disease does not affect the gene variant you have, you can also rule out reverse causality, ie that the cardiovascular health results in a reduction in alcohol intake. The researchers behind the study concludes that, given that the assumptions made by mendelian randomization holds, the results show that a reduction in alcohol intake is beneficial, even for those with a moderate alcohol intake. So it may be that we who have a moderate alcohol consumption should stop being complacent about our good habits and instead realize that even this is actually a bad habit.

GMO – en komplex fråga

I förra veckan rapporterades det om den nya superbroccolin som tydligen är ”lika nyttig som en löparrunda”. Men denna nya superbroccoli har upprört många – den är nämligen framtagen en ny typ av GMO-teknik. Idag kan man bland annat läsa i SvD ” Genmanipulerat grönt undgår lagen”.

Ända sedan vi människor började bruka jorden har vi genom selekivt avel påverkat vilka gener som förs vidare, både när det gäller våra grödor men även vår hus- och bruksdjur. Utan människans inblandning är det istället det naturliga urvalet som styr vilka gener som förs vidare till nästkommande generationer. Vi har således i tusentals år påverkat egenskaperna av en mängd arter på ett ”onaturligt” sätt.

Genmodifierade organismer (GMO) innebär att nya organismer tas fram genom att man flyttar en gen från arvsmassan i en organism och placerar in den i arvsmassan hos ett annat organism. På detta vis kan egenskaper överföras oberoende av den naturliga fortplantningsmekanismen. Den nuvarande GMO-lagstiftningen gäller denna typ av genteknik. Superbroccolin är dock framställd genom en teknik där man först kartlägger genetiska egenskaper och sedan använder selektivt avel för att få fram de önskade egenskaperna hos en organism. Detta är således en metod som liknar den traditionella växtförädlingen och regleras därför inte av GMO-lagstiftningen.

Men GMO är ett laddat ämne och det finns en rad människor som organiserar sig och kämpar för att all GMO ska förbjudas. Ibland verkar det handla om en rädsla för det som är ”onaturligt” vilket är ett dåligt argument med tanke på att de livsmedel vi har idag är framtagna genom selektivt avel och inte genom naturligt urval. Men som med det mesta är detta en komplex fråga och det finns både för- och nackdelar med GMO. De främsta fördelarna med GMO är att man med hjälp av denna teknik kan motverka svält och även förekomsten av vissa sjukdomar. GMO kan också innebära fördelar för miljön. Å andra sidan finns det potentiella risker med GMO, till exempel kan vissa typer av genförändringar innebära att människor utsätts för hälsorisker (nya allergener och antibiotikaresistenta gener) eller medföra en negativ påverkan på ekologin. Det vetenskapliga underlaget visar dock att GMO är lika säkert för människans hälsa som andra livsmedel samt att den inte heller verkar utgöra något större hot mot ekologin. Ett annat uppmärksammat problem uppstår då storföretag kan ta patent på GMO som utkonkurrerar de små, lokala böndernas produktion.

GMO-frågan är komplex, men med hjälp av forskning och en adekvat lagstiftning kan GMO vara oerhört fördelaktigt, inte minst för världens fattiga. Det verkar dock som om anti-GMO-rörelsen vinner mark på sociala medier där folk verkar bilda sig en åsikt om GMO efter att ha sett en bild där en maskerad ”forskare” sprutar ”kemikalier” i tomater. Jag har även lagt märke till att det sprids bilder från den studie där man sett en ökad förekomst av tumörutveckling i råttor som fått äta genmodifierad majs. Återigen vill jag poängtera att denna studie dragits tillbaka på grund av dålig kvalitet, vilket alltså innebär att resultaten inte är giltiga. Mer om detta kan ni läsa här.

Homeopaterna och anti-vaxxarna har lyst med sin frånvaro i kommentarsfälten ett tag så jag har funderat på att automatiskt godkänna alla kommentarer. Men jag avvaktar i väntan på GMO-mobben. Mormor blir så ledsen när folk kallar mig för fula saker ;-).

Hur dagens majs uppkommit genom selektivt avel. Källa: Wikipedia

Hur dagens majs uppkommit genom selektivt avel. Källa: Wikipedia

 

Fetmaparadoxen

Eftersom jag undervisade igår missade jag tyvärr veckans journal club. Men jag hann i alla fall läsa artiklarna som skulle diskuteras. Ämnet var den så kallade ”fetmaparadoxen”.

Fetmaparadoxen innebär att trots att man vet att fetma är dåligt för hälsan och leder till en ökad dödlighet finns det en hel del studier som visar skyddande effekter av fetma bland personer som är sjuka. Man har bland annat kunna se denna effekt bland patienter med kardiovaskulära sjukdomar och cancer.  Liknande effekter har också rapporteras bland äldre. Vissa anser att denna effekt förklaras av att fetmareserver är fördelaktiga när man är sjuk eller gammal.

Men det har också föreslagits att fetmaparadoxen har metodologiska förklaringar. Vissa anser att fetmaparadoxen beror på att fetma mäts med BMI och att detta är ett dåligt mått. Fetmaparadoxen kan också förklaras av selektionsbias – ett systematiskt fel som uppstår för att gruppen man studerar inte är ett slumpmässigt urval. Eftersom hög BMI i sig ökar dödligheten är det tänkbart att de allra sjukaste individerna med hög BMI oftare dör i förtid. Detta innebär att de allra sjukaste personerna med hög BMI är underrepresenterade i dessa studier. På grund av detta urval visar analyserna att sjuka eller äldre med högt BMI är friskare trots att fetma inte har en skyddande effekt.

Att kunna lagra fett på kroppen har varit fördelaktigt i människans historia men det är osäkert om fetma verkligen är fördelaktig för sjuka eller äldre personer. Med andra ord bör vi i nuläget vara försiktiga med att börja uppmuntra gamla och sjuka till att dricka grädde för hälsans skull.

BMI_silhouette_graph

The obesity paradox

Since I was teaching yesterday, I unfortunately missed our weekly journal club. But I did manage to read the articles that we were supposed discuss. The topic was the so-called ”obesity paradox”.

The obesity paradox means that even though obesity is bad for the health and result in an increased mortality, there are a lot of studies showing protective effects of obesity among people who are sick. For instance this effect has been reported among patients with cardiovascular disease and cancer. Similar effects have also been reported in older individuals. Some believe that this effect is attributable to fat reserves being advantageous when you are sick or old.

But it has also been suggested that the obesity paradox has methodological explanations. Some believe that the obesity paradox is due to obesity being measured with BMI and that this is an inadequate measurement. The obesity paradox can also be explained by selection bias – a systematic error that occurs when the study group is not a random sample. Because high BMI itself increase mortality, it is plausible that the sickest individuals with high BMI die prematurely. This means that the sickest people with high BMI are underrepresented in these studies. Because of this selection bias, the analyzes show that the ill or elderly with high BMI are healthier, although obesity does not have a protective effect.

Being able to store fat on the body has historically been beneficial in humans, but it is uncertain whether obesity really is beneficial for the sick or elderly. In other words, we should at this point be careful not to start encouraging the elderly and the sick to drink cream for health reasons.

Nackdelarna med cancerscreening

Imorgon ska jag undervisa på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet om screening. Fokus ligger på screening för livmoderhals-, bröst- och prostatacancer. Jag har tidigare skrivit om hur det finns tydliga fördelar med screening för livmoderhalscancer medan det är mer osäkert om screening för bröstcancer verkligen är motiverat och ännu mer tveksamt om vi bör införa screening med test för PSA (prostataspecifik antigen) i syfte att tidigt identifiera prostatacancer hos män.

Det kan tyckas självklart att man ska försöka identifiera cancer i ett tidigt stadium och behandla i så stor utsträckning som möjligt för att förbättra folkhälsan, men det är inte alls så enkelt. För att screening ska vara fördelaktig måste sjukdomen som man försöker detektera ha en preklinisk fas där den är odiagnosticerad men detekterbar. Dessutom måste tidig behandling innebära fördelar jämfört med senare behandling. För att motivera allmänna screeningprogram måste man också kunna se att screening har en positiv påverkan på folkhälsan. En annan förutsättning för cancerscreening är att det finns ett diagnostiskt test med hög sensitivitet och specificitet. Med hög sensitivitet menas att en stor andel sjuka individer identifieras som sjuka av testet. Hög specificitet innebär att en stor andel friska individer identifieras som friska av testet.

Ett problem med populationsbaserad cancerscreening är att det kan leda till överdiagnostisering och att man i onödan behandlar cancer som aldrig skulle komma att påverka den drabbades hälsa. I februari detta år publicerade British Medical Journal (BMJ) den hittills största studien på effekterna av bröstcancerscreening (med ett års intervall). Studien utfördes i Kanada och inkluderade kvinnor i åldrarna 40-59 år. Denna studie visade att överdiagnosticering utgjorde 22 % av de cancrar som upptäcks genom screening. Studien visade också att screening inte minskade dödligheten i bröstcancer.

I Sverige har man än så länge ansett att fördelarna med bröstcancerscreening överväger riskerna med överdiagnosticering. Det återstår att se om den nya studien i BMJ får någon betydelse för socialstyrelsens mammografirekommendationer.

563px-MammographyinprocessGraphic

The disadvantages of cancer screening

Tomorrow, I will have a seminar in the medical program at Karolinska Institutet about screening. The focus will be on screening for cervical, breast and prostate cancer. I have previously written about how there are clear benefits of screening for cervical cancer while it is more uncertain whether screening for breast cancer really is justified and that it is even more questionable whether we should introduce screening test for PSA (prostate specific antigen) in order to detect prostate cancer in men at an early stage.

It may seem intuitive that one should try to identify cancer at early stages and treat as many as possible to improve public health. However, it is not at all a simple matter. For screening to be beneficial, the disease that we want to detect should have a preclinical phase in which it is undiagnosed but detectable. In addition, early treatment should offer advantages compared to later treatment. Moreover, public screening is only motivated when screening has a positive impact on public health. Another prerequisite for cancer screening is that there is a diagnostic test with high sensitivity and specificity. High sensitivity means that a large proportion of diseased individuals are identified as having the disease by the test. High specificity means that a large proportion of healthy individuals are identified as healthy by the test.

One problem with population-based cancer screening is that it can result in over-diagnosis and that clinicians unnecessarily treat cancers that would never have any impact on the health of the patient. In February this year, the British Medical Journal (BMJ) published the largest study so far on the effects of annual breast cancer screening. The study was conducted in Canada and included women aged 40-59 years. This study showed that over-diagnosis accounted for 22 % of the cancers detected by the screening. The study also showed that screening did not reduce mortality from breast cancer.

Policy makers in Sweden have so far considered that the benefits of breast cancer screening to outweigh the risks of over-diagnosis. It remains to be seen whether the new study in BMJ will have any bearing on the Social Board’s mammography recommendations.

Fett eller socker – vad är värst?

I kvällens Vetenskapens värld visades en BBC-dokumentär där man undersökt de negativa effekterna av fett och socker. I denna dokumentär fick ett manligt tvillingpar testa två olika dieter – en fettdiet där socker inte fick inkluderas och en sockerdiet där man istället uteslöt fett. Båda dieterna resulterade i en viktnedgång där man förlorade både muskel- och fettmassa. Fettdieten ledde förvånansvärt nog till en minskad insulinproduktion och ett tillstånd som låg nära förstadiet för diabetes.

Man kan knappast dra några övergripande slutsatser i ett försök som utförts på ett tvillingpar. Men man sammanfattar dokumentären med att dessa fynd i kombination med andra forskningsstudier visar att fetmaepidemin och dess följdsjukdomar inte beror enbart på fett och inte heller enbart på socker. Det är kombinationen av socker och fett som gör oss sjuka och som får hjärnans belöningssystem att kraftigt aktiveras.

Om du vill gå ner i vikt kanske det kvittar om du äter enligt LCHF-, GI- eller lågfettdieter. Huvudsaken är att du håller dig ifrån den ”livsfarliga” kombinationen av socker och fett eftersom det är den som får oss att tappa kontroll över näringsintaget. Knappast förvånande men kanske en viktig påminnelse till oss som ätet lite väl mycket av den där fett-sockerkombinationen i påsk.

800px-Glazed-Donut

Fat or sugar – which one is worse?

Tonight’s episode of Vetenskapens värld featured a BBC documentary examining the negative effects of fat and sugar. In this documentary, a male twin pair tested two different diets – a fat diet excluding sugar could, and a sugar diet excluding fat. Both diets resulted in weight loss where they lost both muscle and fat mass. Surprisingly, the fat diet resulted in a decreased insulin production, and a condition that was close to a pre-diabetes state.

One can hardly draw any general conclusions from an experiment performed on a pair of twins. However, the documentary concludes that these findings, together with other research studies, show that the obesity epidemic and related diseases are not due solely to fat or sugar. It is the combination of sugar and fat that makes us ill and strongly activates the brain’s reward system.

If you want to lose weight, it may be irrelevant whether you eat according to LCHF, GI or low-fat diets. The most important thing is that you stay away from the ”deadly” combination of sugar and fat because this makes us lose control of our food intake. Hardly surprising, but perhaps an important reminder to all of us that have been eaten a bit too much of that fat- sugar combination during Easter.

Morgonljus gör dig smal?

Nu när vi gått över till sommartid märks det verkligen hur långa dagarna är och hur mycket mer dagsljus man får, till och med jag som sitter framför en dator hela dagarna.

Sedan tidigare vet man att dagsljus påverkar vår hälsa på olika sätt. Bland annat påverkar mängden dagsljus sömnen och även vår dygnsrytm. Man vet även att både sömn och dygnsrytm påverkar vikten. I en ny studie i PLOS ONE har man därför undersökt om det finns ett samband mellan mängden dagsljus samt tid på dygnet då man utsätts för mest ljus och om detta påverkar ens vikt.

I studien deltog 54 vuxna försökspersoner som under en veckas tid följdes och undersöktes med avseende på ljusexponering, sömn, aktivitetsnivå och kaloriintag. Deltagarna fick själva uppge sitt BMI. Resultaten visade att de personer som fick mer solljus på morgonen var smalare än de som främst exponerades för ljus senare på dagen.

Men det är viktigt att komma ihåg att detta resultat inte kan tolkas som att morgonljus gör en smal. Det kan finnas en rad faktorer som ligger bakom denna association. Personer med en bättre grundfysik kanske är mer morgonpigga? Skulle vara intressant om fynden höll i en studie där dagsljusexponeringen slumpmässigt tilldelades försökspersonerna och att man undersökte om BMI påverkades över tid. Fram till dess kan alla tröttisar lika gärna fortsätta att ta det lugnt på mornarna.

solljus
Bild: Arivumathi/Wikimedia Commons

Morning light makes you slim?

Now that we switched to daylight saving time it is really evident how long the days are and how much more daylight you get, even if you in similarity to me sit in front of a computer all day.

Previous research has found that daylight affects our health in various ways. Among other things, the amount of daylight affects our sleep and circadian timing. We know also that both sleep and circadian rhythm affects the weight. In a new study in PLOS ONE researchers have therefore studied whether there is a correlation between the amount and timing of daylight affects one’s weight.

The study enrolled 54 adult subjects who were followed and examined for light exposure, sleep, activity level and calorie intake during one week. Participant’s BMI were obtained by self-reporting. The results showed that those who received more sunlight in the morning were slimmer than those primarily exposed to light later in the day.

But it is important to remember that these results cannot be interpreted as morning light lowers your weight. There could be a number of factors behind this association. People with better baseline physics might more often be early birds? Would be interesting if the findings were the same in a study where daylight exposure was randomly assigned to subjects and influences on BMI were measured over time. Until then, all lazy people may as well continue to oversleep in the mornings.

Världsautismdagen, 2:a april

Idag är det världsautismdagen. Dagen till ära har både svensk och internationell media uppmärksammat hur man på senare år sett en kraftig ökning av antalet personer som diagnosticerats med autism eller andra autismspektrumtillstånd (ASD). Orsakerna till denna ökning är inte säkerställd men man tror att det framför allt handlar om att man har fått en större medvetenhet om dessa tillstånd.

Något som inte ligger bakom denna statistik är de allmänna vaccinationsprogrammen för barn. År 1998 publicerade tidskriften Lancet resultat från en studie som visade att MPR-vaccin (mot mässling, påssjuka och röda hund) ökade risken för autism. År 2004 offentliggjorde Lancet att de drog tillbaka denna studie på grund av att resultaten hade visat sig vara förfalskade. Trots detta är det fortfarande vissa personer som tror att det finns ett samband mellan autism och MPR-vaccin.

Anti-vaccinationsrörelsen pratar mycket om hur vinstintressena gör att vaccintillverkarna korrumperas och försöker mörka vaccinens bieffekter. Visst kan vinstintressen korrumpera men både vaccin- och läkemedelsbranschen är extremt granskad och reglerad av myndigheter. Ironiskt nog hade forskaren bakom fuskartikeln i Lancet tagit emot pengar från advokater som representerade föräldrar till barn med autism och som försökte få skadestånd från vaccinationstillverkare.

Att använda vinstintressen som argument mot vaccinationer är således ganska ologiskt eftersom det även finns de som tjänar pengar på att få folk att tro att vaccin är skadligt för folkhälsan.

autsim-ribbon

 

World Autism Day, April 2

Today, it is the annual World Autism Awareness Day. Due to this, both Swedish and international media report on how the number of people diagnosed with autism or other autism spectrum disorders (ASD) have sharply increased in recent years. The reason for this increase is largely unknown, but it is believed that this is primarily due to the increased awareness of these conditions.

Something that is not behind the statistics are the public vaccination programs for children. In 1998, the journal Lancet published the results of a study that showed that MMR vaccine (measles, mumps and rubella ) increased the risk of autism. In 2004, Lancet publicly withdrew this study because the results were fraudulent. Despite this, there are still people who believe that there is a link between autism and MMR vaccine .

The anti-vaccination movement often mention how the pursuit of profit will allow vaccine manufacturers corrupt and try to hide vaccine side effects. Sure, profit can corrupt but the vaccine and pharmaceutical industry is extremely audited and regulated by the authorities. Ironically, the researcher behind the fraudulent article in Lancet received money from lawyers representing parents of children with autism who were trying to get reparation from the vaccine manufacturers.

Using profitable corruption as an argument against vaccinations is thus irrational given that there also are those who are making money on getting people to believe that the vaccine is harmful to public health.