Kategoriarkiv: Könsskillnader

Skillnaden på män och kvinnor

Tidigare i veckan var jag med i Aftonbladet Morgon och pratade om beteendemässiga könsskillnader och könsneutrala leksaker.

Det jag inte hann nämna i inslaget var ett fenomen som kallas stereotyphot. Detta är ett psykologiskt fenomen som innebär att en individ upplever ångest när man går emot sin stereotyp. Det finns bland annat forskning som visar att detta påverkar individers prestation på kognitiva tester.

I en studie som utfördes vid Stanford University delades manliga och kvinnliga försökpersoner in i två grupper. Båda grupperna fick genomföra ett mattetest. Innan testet fick den ena gruppen information om att män brukar prestera bättre på detta test medan den andra gruppen informerades om att man inte förväntades se någon könsskillnad. Resultaten visade tydligt att i den grupp där man hade informerat om en förväntad könsskillnad presterade kvinnor sämre och män bättre jämfört med gruppen där man inte förväntade sig en könsskillnad.

Stereotyphot

Forskarna bakom denna studie har också visat att förväntningar baserat på individers etniska bakgrund kan ge upphov till liknande effekter på kognitiv prestation. Men stereotyphot påverkar inte bara kognitiv prestation. Det finns också forskning som visar att stereotypa bilder om hur män ”bör bete sig” kan ge upphov till både sexism och våldsamhet.

När det gäller sexuell lust hos kvinnor är det sannolikt att stereotypa förväntningar resulterar i att kvinnor underrapporterar hur ofta de onanerar och konsumerar porr. Men det är också möjligt att kvinnors sexuella lust faktiskt påverkas av stereotyphot. Könsskillnader när det gäller sexualitet behöver således inte bara bero på skillnader i könshormon.

Orgasmförekomst beroende på sexuell läggning

Igår postade jag på Twitter en länk till en studie som presenterade siffror över sannolikheten att man får orgasm vid sexuella aktiviteter beroende på kön och sexuell läggning. Jag uppmärksammade också det viktigaste fyndet som var att lesbiska kvinnor hade högre sannolikhet att få orgasm jämfört med kvinnor som var hetero- eller bisexuella. Detta inlägg möttes av en hel del frågor, kritik, spekulationer och till och med manshat. Med andra ord – ett riktigt klickbete som förtjänar ett blogginlägg.

I studien deltog 2850 amerikanska sexuellt aktiva ensamstående män och kvinnor. Dessa personer fick själva uppge hur ofta de fick orgasm när de hade sex med en person de kände sedan tidigare (angett i procent). De fick också själva rapportera sin sexuella läggning. Samtliga uppgifter samlades in genom en webbaserad enkät.

Resultaten visade att singelkvinnor i snitt fick orgasm 63 % av de gånger de hade sex med en bekant partner och motsvarande siffra bland män var 85 %. Skillnaden mellan könen var statistiskt signifikant p< 0.001. Bland män var sannolikheten för orgasm vid sexuell aktivitet inte beroende av sexuell läggning men bland kvinnor kunde man se att sannolikheten för orgasm bland lesbiska var högre (75 %) än bland hetero- (62 %) och bisexuella kvinnor (58 %).

Studien undersöker inte närmare vad dessa skillnader beror på, men visst kan man spekulera i att det beror på hur man har sex, hur länge man håller på, hur man definierar att en sexuell aktivitet är avslutad, osv.

När det gäller självrapporterat sexuellt beteende på nätet blir man alltid lite nervös med tanke på risken för urvalsbias men dessa frågor är en del av en nationell hälsostudie som ska vara representativ för USA. Det är dock tveksamt om resultaten är generaliserbara till personer i fasta relationer eller vid one-night-stands. För övrigt anses självrapportering överlag vara ganska skakigt men det finns naturligtvis inget annat alternativ här. Med tanke på att det fejkas en del i dessa sammanhang är nog inte partnern en pålitligare informationskälla. Slutligen är det tänkbart att det är svårt att minnas och ange sannolikheten för orgasm i en procentsats. Således kan alla heterosexuella män (och andra) som inte vill tro på denna statistik helt enkelt kan hävda att resultaten beror på att kvinnor har dåligt minne, är pessimister samt är sämre på matte.

"Klipp ut och spara"-diagram för den som inte håller reda på det här med sexuell läggning

”Klipp ut och spara”-diagram för den som inte håller reda på det här med sexuell läggning

Orgasm occurrence and sexual orientation

Yesterday, I posted a link on Twitter to a study presenting figures on how the probability of orgasm during sexual activities, depending on gender and sexual orientation. I also noted the main finding showing that lesbian women were more likely to have an orgasm than women who were heterosexual or bisexual. This post received a lot of questions, criticism, speculation and even man-hate. In other words – a real click bait that deserves a blog post.

The study involved 2,850 American sexually active single men and women. These individuals were asked how often they had an orgasm when having sex with a familiar person (indicated in percent). They also self- reported their sexual orientation. The data was collected through an online survey.

The results showed that single women on average had an orgasm 63% of the times they had sex with a familiar partner and the corresponding figure for men was 85%. The gender difference was statistically significant p <0.001. Among men, the probability of orgasm during sexual activities did not depend on sexual orientation, but among women the probability of orgasm among lesbians was higher (75%) than among heterosexual (62%) and bisexual women (58%).

The study does not examine more closely the reason for these differences, but certainly one can speculate that it depends on how you have sex, for how long you have sex, how completion of a sexual activity is defined, and so on.

Self-reported sexual behavior online surveys are often subjected to selection bias, but these questions are part of a national health study that should be representative of the United States. However, it is questionable whether the results are generalizable to individuals in relationships or for one-night-stands. Although self-reporting is considered to be generally quite shaky, there is certainly no other option here. Given how faking is common in these contexts, the partner is probably not a reliable source of information. Moreover, one can well imagine that it is difficult to remember and estimate the likelihood of orgasm in percentages. Therefore, all heterosexual men (and others) who do not want to believe these statistics can simply argue that the results are explained by the fact that women have poor memory, are pessimistic and are worse at math.

Jämställdhet och kognitiva könsskillnader

Studier har visat att det finns skillnader i kognitiva förmågor mellan kvinnor och män. Bland annat har man sett att män presterar bättre i tester som mäter matematisk och visuospatial förmåga medan kvinnor presterar bättre när det gäller läsförståelse och minnesfunktion. Det finns också forskning som visar att könsskillnader i matematik och naturvetenskap är mindre i länder med högre jämställdhet vilket har resulterat i att forskare misstänkt att kognitiva könsskillnader minskar som en funktion av ökad jämställdhet. En ny studie i PNAS visar att förbättrade levnadsvillkor och mindre könsbegränsade utbildningsmöjligheter framförallt gynnar kvinnor vilket i sin tur både ökar och minskar de kognitiva könsskillnaderna.

I studien inkluderades 31 000 försökspersoner över 50 år från 13 europeiska länder inklusive Sverige som fick göra tester som mätte olika typer av kognitiva förmågor. Resultaten visade att könsskillnader i deltagarnas kognitiva förmågor var beroende av ålder, ursprungsland, levnadsvillkor och utbildningsmöjligheter. I länder med bättre levnadsvillkor och jämställda utbildningsmöjligheter (t.ex. Sverige) såg man att kvinnor fick högre poäng än män i minnestester, att skillnaden i matematiska förmågor mellan män och kvinnor minskade (även om män överlag presterade bättre) samt att kvinnor och män var jämbördiga i andra tester. Forskarna sammanfattar resultaten med att kvinnor vinner mer än män på samhällsförbättringar som ger upphov till ett mer jämställt klimat över tid och därigenom öka deras allmänna kognitiva förmåga mer än män.

Även om det i denna typ av studier är svårt att fastställa orsakssamband är det är tydligt att goda levnadsvillkor är associerade med högre kognitiv förmåga. Om bättre levnadsvillkor ger högre kognition är det sannolikt att ett jämställt samhälle främst förbättrar kvinnors kognition eftersom jämställdhet framför allt förbättrar kvinnans levnadsvillkor. Resultaten av studien motbevisar inte att det inte finns biologiska könsskillnader som påverkar mäns respektive kvinnors kognitiva förmåga men de indikerar att sociala faktorer är av stor betydelse. Som så ofta när vi snackar könsskillnader är det viktigt att komma ihåg att det handlar om skillnader i medelvärden och att det finns ett stort överlapp mellan könen.

 

Equality and cognitive sex differences

Studies have shown that there are differences in cognitive abilities between men and women. For example, it has been reported that men perform better in tests that measure mathematical and visuospatial ability, while women perform better when it comes to reading comprehension and memory function. There is also research showing that gender differences in mathematics and science is smaller in countries with higher gender equality, which has resulted in that researchers suspect that cognitive sex differences decreases as a function of gender equality. A new study in PNAS shows that improved living conditions and less gender-limited educational opportunities particularly benefit women, which in turn both increases and decreases cognitive gender differences.

The study included 31,000 individuals aged over 50 years from 13 European countries including Sweden, who were tested for different types of cognitive abilities. The results showed that gender differences in the participants’ cognitive abilities were dependent on age, country of origin, living conditions and educational opportunities. In countries with better living conditions and equal educational opportunities (eg Sweden) women scored higher than men in memory tests, the difference in mathematical abilities between men and women decreased (although men generally performed better), and that women and men were equal in other tests. The researchers summarize the results with women gaining more than men on social improvements that give rise to a more egalitarian climate over time and thus improve their general cognitive ability more than men.

Although in this type of study it is difficult to establish causality, it is clear that good living conditions are associated with higher cognitive ability. If better living conditions result in higher cognition, it is likely that an equal society mainly improves cognition of women as equality mainly improves the woman’s living conditions. The results of the study does not refute that there are biological differences between the sexes that affect men’s and women’s cognitive ability but they indicate that social factors are of great importance. As so often when we talk about gender differences, it is important to remember that it’s about differences in mean values and that there are large overlaps between the sexes. 

Är slampan på väg att försvinna?

I inlägg som handlat om evolutionära fördelar med monogamt respektive promiskuöst beteende har jag nämnt att biparental investering, det vill säga att även män tar hand om sina barn, är särskilt viktigt under svårare förhållanden. Detta eftersom det då är särskilt avgörande för de gemensamma barnens överlevnadschanser. I miljöer där kvinnors ekonomi är starkt beroende av den manliga partnern antar man därför att både män och kvinnor i större utsträckning mottsätter sig promiskuöst beteende. Teorin bakom detta är att män inte vill investera i barn som inte är biologiskt deras egna och att monogamt beteende är viktigt eftersom partnern då är den enda möjliga fadern. I en ny studie publicerad i Archives of Sexual Behaviour har man sett att ekonomiskt oberoende bland kvinnor är kopplat till en mindre benägehet att motsätta sig promiskuöst beteende hos andra personer.

Studien inkluderade två delförsök där 656 respektive 4626 personer deltog. I båda delförsöken undersökte kunde man se att ekonomiskt oberoende bland kvinnor var negativt korrelerat med negativa attityder mot promiskuöst, även efter man kontrollerat för ålder, kön, religiositet, politisk konservatism, och attityder bland personer som bodde i samma område som försökspersonerna.

Kvinnans sexualitet har historiskt och är än idag något som man ständigt försökt undertrycka eller kontrollera. Evolutionspsykologer hävdar att detta beror på mäns vilja att säkerställa faderskap vilket ökar sannolikheten för biparental investering. I dagens Sverige förväntas det(oftast) inte att en kvinna är oskuld på sin bröllopsdag men det är fortfarande vanligt att kvinnor blir kallade för slampor och på andra sätt straffas för promiskuöst beteende; inte bara av män utan också av andra kvinnor. Om ett mer ekonomiskt jämlikt samhälle resulterar i att man i mindre utsträckning fördömer promiskuösitet kan detta kanske resultera i att man slutar att kalla kvinnor för slampor. Denna idé verkar rimlig, även om jag inte är helt övertygad om att detta medieras av att män inte längre behöver vara delaktiga i att ta hand om de gemensamma barnen. Ekonomiskt oberoende kanske istället får kvinnor och män att ta avstånd från de traditionella normer överlag? Eller är det helt enkelt bland de personer som vägrar ställa upp på traditionella normerna som kvinnor lyckas bli ekonomiskt oberoende?

Om löneskillnader mellan män och kvinnor försvinner kommer detta förmodligen höja kvinnors ställning i samhället på många sätt. Denna studie föreslår att det kanske till och med kan resultera i att kvinnor inte längre kommer att stämplas som slampor även om de haft ett stort antal sexualpartners.

Bild: Sherry Britton

Bild: Sherry Britton

Is the slut about to disapear?

In posts focusing on evolutionary benefits of monogamous and promiscuous behavior, I have mentioned that biparental investment, that is, that fathers take care of their children, is especially important in harsh environments, because it is then particularly crucial for the mutual children’s survival chances. In environments where women’s economy is heavily dependent on the male partner, the assumption is that both men and women are more likely to oppose promiscuous behavior. The theory behind this is that men do not want to invest in children who are not biologically theirs and that monogamous behavior is crucial because the partner is then the only possible father. A new study published in the Archives of Sexual Behaviour has found that financially independence in women was correlated with a decreased likelihood of opposing promiscuous behavior in others.

The study included two experiments, with 656 and 4626 subjects, respectively. In both experiments, the researchers found that economic independence of women was negatively correlated with negative attitudes toward promiscuous, even after controlling for age, gender, religiosity, political conservatism, and attitudes among people who lived in the same area as the subjects.

Women’s sexuality has historically been and is still something that others are constantly trying to repress or control. Evolutionary psychologists argue that this is because men want to ensure paternity which increases the probability of biparental investment. In today’s Sweden it is not (usually) expected that a woman is a virgin on her wedding day, but it is still common that women are called sluts or being punished in other ways for promiscuous behavior; not only by men but also by other women. If an egalitarian society reduces the extent to which we condemn promiscuity, women may no longer be called sluts. This sounds reasonable, although  I am not convinced that this is mediated by a decreased need for men to invest in their children. Financial independence may make women and men reject traditional norms on many levels? Or is it simply among people who refuse to adjust to the traditional norms that women are enable to become financially independent?

If the income difference between men and women disappears, this will probably raise the status of women in society in many ways. This study suggests that it may even result in that women will no longer be labeled as sluts even though they had a large number of sexual partners.

Rivalen bär Prada

Lyxkonsumtion är ett fenomen som kan tyckas obegripligt. Varför spenderar vi stora summor på saker som vi egentligen inte behöver? Tidigare studier har visat att lyxkonsumtion bland män (till exempel sportbilar) kan vara ett sätt att öka sitt ”partnervärde” och således ens framgångar hos det motsatta könet. Lyxkonsumtion hos kvinnor är dock relativt ostuderat. Tidigare har jag föreslagit att dyra handväskor kan vara ett sätt för kvinnor att hålla borta sexuella rivaler, en ny studie i Evolutionary Psychology med titeln ”The Rival Wears Prada” ger mig rätt i detta.

I studiens första experiment deltog 195 heterosexuella flamlänska kvinnor. Dessa kvinnor fick avgöra hur åtråvärda de ansåg att olika produkter var baserat på om de var dyra eller billiga samt om produkterna var något som påverkade deras utseende. Man undersökte också om kvinnornas preferenser för olika produkter påverkades om de innan fått föreställa sig ett scenario där de konkurrerade med en attraktiv kvinna om en mans uppmärksamhet. Resultaten visade att intrasexuell konkurrens ökade kvinnornas preferenser för lyxvaror som förstärkte deras utseende, men inte andra typer av lyxvaror som en dyr smartphone. I det andra delexperimentet fick 271 flamlänska kvinnor istället uppge hur de uppfattade andra kvinnor baserat på vilka typer av produkter de konsumerade. Resultaten visade att kvinnor som konsumerade lyxprodukter som förstärkte deras utseende antogs vara mer attraktiva, ungdomliga, ambitiösa men mindre lojala, mogna och smarta.

Så på vilket sätt kan man dra nytta av kunskaperna från denna studie? Jo, för att få kvinnor att konsumera onödigt dyra lyxprodukter är det en bra idé att få dem att känna sig osäkra på sin egen attraktionsförmåga i relation till andra kvinnor. Detta kan man till exempel göra med hjälp av orealistiska skönhetsideal och sexistisk reklam. Eller varför inte med attraktiva och otrevliga butiksbiträden? Gör man redan detta? Okej, men nu har man i alla fall lite vetenskapliga belägg för hur det funkar.

 

Bild: Prada

Bild: Prada

 

The Rival Wears Prada

Luxury consumption is a phenomenon that may seem incomprehensible. Why do we spend large sums on things we do not really need? Previous studies have shown that luxury consumption among men (eg, sports cars) can be a way to increase one’s ”partner value” and thus one’s success with the opposite sex. Luxury consumption in women is relatively unexplored. I have previously suggested that expensive handbags can be a way for women to keep away sexual rivals, a new study in Evolutionary Psychology entitled ”The Rival Wears Prada” supports this theory.

The first experiment of this study included 195 heterosexual Flemish women. These women were asked to determine how desirable they considered various products based on whether they were expensive or inexpensive as well as if the products were something that affected their attractiveness. The researchers also examined whether women’s preferences for different products were affected if they were primed with a scenario where they competed with an attractive woman for a man’s attention. The results showed that intrasexual competition increased women’s preferences for luxury goods enhanced their attractiveness, but not other types of luxury items like an expensive smartphone. In the second experiment, 271 Flamish women were instead asked how they perceived other women based on the types of products they consumed. The results showed that women who consumed luxury products that reinforced their appearance were assumed to be more attractive, youthful, ambitious but less loyal, mature and intelligent.

So how can we put the knowledge from this study to use? Well, in order to make women consume unnecessarily expensive luxury, it is a good idea to make them feel insecure about their own attractiveness relative to other women. This can be done, for example by using unrealistic ideals of beauty and sexist advertising. Or why not with attractive and unfriendly shop assistants? Are they already doing this? Okay, but now there are actually some scientific evidence suggesting how it works.

Könshormoner associerade med autism

Ibland ser jag studier där man hävdar att man sett samband mellan en viss egenskap eller sjukdom och testosteronexponering i fosterstadiet. När man kollar lite närmare visar det sig dock ofta att man inte alls har mätt detta utan istället använt ett mått som kallas digit ratio.

Digit ratio är kvoten mellan pekfingrets och ringfingrets längd och detta påstås vara en könsdimorfisk egenskap vilket innebär att det ofta skiljer sig mellan könen precis som kroppslängd. Men precis som med kroppslängd finns det variation inom könen. Själv har jag både händer och kroppslängd som ligger närmare det manliga genomsnittet. Det finns en hel del studier som visat samband mellan digit ratio och risk för vissa psykiska och somatiska diagnoser, dessutom finns det studier som kopplar digit ratio till personlighetsdrag, sexuella preferenser och penisstorlek.

Digit ratio används alltså av vissa som ett proxy för exponering av könshormon i livmodern. Men man behöver inte leta länge för att märka att detta mått fått en hel del kritik.

digit-ratio-is-bullshit

Kritiken för digit ratio sammanfattas i denna bloggpost. Digit ratio verkar alltså inte vara något jättebra mått på testosteronnivåer.

En ny studie i Molecular Psychiatry har undersökt sambandet mellan könshormoner i fosterstadier och autism. Resultaten visade att höga nivåer av könshormoner och kortisol var positivt korrelerade med autism i barnet. Men i denna studie har man faktiskt undersökt hormoner i fostervatten som man fått från danska biobanker.

Svenska forskare har gjort stora satsningar för att samla in blod och därmed genetiskt material från en stor andel av befolkningen som ska användas i forskningssyfte. Projektet stoppades av datainspektion eftersom man ansåg att det riskerade att inkräkta på den personliga integriteten. Nyligen upphävdes dock detta beslut av förvaltningsrätten i Stockholm. Men på många sätt är det tydligt att man i Danmark har en helt annan syn på i vilken utsträckning denna forskning kränker den personliga integriteten.

Jag frågar mig därför hur vi någonsin ska kunna konkurrera med ett land där befolkningen gladeligen låter sina kroppsvätskor sparas i biobanker och användas för forskning? Forskare behöver nämligen kroppsvätskor. Forskare älskar kroppsvätskor. För evigt.

zheng-2D-4D-digit-ratio

Sex hormones associated with autism

Sometimes I see studies where claiming that they have found links between a particular trait or disease and testosterone exposure in the womb. When you look a little closer, however, it often turns out that the researchers did not actually measure this, but instead used a measure called digit ratio.

Digit ratio is the ratio between the length of the index finger and the ring finger and this is supposed to be a sex dimorphic trait, which meaning that it often differs between sexes in similarity to body height. But just as with height, there is variation within the sexes. I myself have both hands and body length that is closer to the male average. Numerous studies show correlations between digit ratio and risk for certain psychiatric and somatic disorders. In addition, there are studies linking digit ratio to personality traits, sexual preference and penis length.

As I mentioned, digit ratio is often used as a proxy measure for exposure to sex hormones in the womb. But one do not have to look far to notice that this measure received a lot of criticism. The criticism of the digit ratio is summarized in this blog post. In summary, digit ration does not seem to be a great measure of testosterone levels.

A new study in Molecular Psychiatry examined the relationship between prenatal sex hormones exposure and autism. The results showed that high levels of sex hormones and cortisol were positively correlated with autism in the child. But in this study, the researchers actually measured hormones in the amniotic fluid that it received from Danish biobanks.

Swedish researchers have made ​​a major effort to collect blood and thus genetic material from a large percentage of the population that will be used for research purposes. The project was stopped by the Data Inspection because they considered that this could threaten personal integrity. Recently, however, the decision was repealed of the Administrative Court in Stockholm. But in many ways, it is evident that the Denmark has a completely different view on how research could threaten integrity.

I therefore wonder how we will ever be able to compete with a country where the population that gladly let their body fluids be stored in biobanks and used for research? Researchers need body fluids. Researchers love body fluids. For ever.

Fler män = fler våldsbrott?

Kinas ettbarnspolitik – en nationell policy som innebär att de flesta invånare som väljer att skaffa fler än ett barn oftast får negativa påföljder, infördes 1979 för att bromsa befolkningstillväxten. Denna kontroversiella policy har varit väldigt effektivt för att hämma befolkningstillväxten men den har också haft förödande konsekvenser.

Ettbarnspolitiken har bland annat resulterat i en snedvriden könsfördelning där männen nu är i överskott. Även om könsselektiva aborter är förbjudna i Kina förekommer de och ettbarnspolitiken har resulterat i ett snedvridet förhållande mellan antalet födda pojkar respektive flickor. Orsaken till detta är att många anser att det är betydligt viktigare att få en pojke än en flicka, särskilt på landsbygden.

Det finns evolutionära teorier som föreslår att när det blir ett överskott på män ökar våldsbrotten i samhället eftersom den intrasexuella konkurrensen bland män ökar. Men även om man inte är ett fan av evolutionära teorier kan det tyckas logiskt att samhällen med mer män har högre kriminalitet, i synnerhet våldsbrott, eftersom män är mer benägna att begå dessa brott och är dessutom oftare brottsoffer. Därför är det många som förutser att Kina kommer att få stora problem med kriminalitet framöver.

I en ny sammanfattande studie publicerad i Trends in Ecology & Evolution har man testat denna hypotes. Resultaten visar att ett överskott på män inte verkar öka antalet våldsbrott i samhället, snarare tvärt om. Man sammanfattar studien med att våldsbrottslighet förmodligen är mer komplext än att det bara handlar om intrasexuell konkurrens. Forskarna bakom studien spekulerar också i att män kanske måste konkurera på ett mer ”sofistikerat” sätt om kvinnorna om männen är i överskott.

Idag minskar antalet personer i yrkesverksam ålder betydligt i Kina. Enligt beräkningar kommer det ganska snart endast finnas 1.6 personer i yrkesverksam ålder för att försörja varje pensionär, vilket såklart kan ha förödande konsekvenser för samhällsekonomin. Även om ettbarnspolitiken på grund av detta börjar luckras upp, kommer denna policy medföra problem för Kina, men en hög frekvens av våldsbrott är kanske inte ett av dessa problem.

ettbarnspolitik

More men = more violence?

China’s one child policy – a national policy meaning that most people who choose to have more than one child usually get fines or other negative consequences, was introduced in 1979 to curb population growth. This controversial policy has been very effective in inhibiting population growth but it has also had devastating consequences.

The one child policy has resulted in a sex disparity where men outnumber women. Although sex-selective abortions are banned in China they frequently occur and the one child policy has resulted in a distorted relationship between the number of born boys and girls, respectively. The reason for this is that many believe that it is far more important to have a boy than a girl, especially in rural areas.

There are evolutionary theories that suggest that when there is an abundance of males, there will be an increase in violent crimes in society because the intrasexual competition among males increases. But even if you are not a fan of evolutionary theories, it may seem logical that societies with more males have a higher incidence of crimes, especially violent crimes, because men are more likely to commit these crimes and are also more frequently victims of crime. Therefore, many predict that China will have major problems with criminality in the near future.

In a recent review published in Trends in Ecology & Evolution researchers tested this hypothesis. The results show that an abundance of men does not seem to increase the frequency of violent crimes in society, rather the contrary. In summary, the authors state that violent crime is probably more complex than that it is just about intrasexual competition. The study authors also speculate that men might have to compete on a more ”sophisticated” way for women if men are in abundance.

Today, the number of people of working age are significantly decreasing in China. It has been estimated that there soon will be only 1.6 people of working age to support each retiree, which obviously can have devastating consequences for the economy. Although China is starting to relax the one child policy because of this, this policy will cause problems for China, but a high rate of violent crime is perhaps not one of those problems.

Hur otrohet påverkar män respektive kvinnor

Redan för 20 år sedan rapporterade studier att män reagerar starkare på sexuell otrohet medan kvinnor upplever känslomässig otrohet som det värsta sveket. Med evolutionspsykologiska förklaringsmodeller tänker man att denna könsskillnad beror på våra biologiska förutsättningar.

Vi kvinnor kan vara säkra att de barn som vi föder och tar hand om är våra biologiska barn. För män är det inte lika självklart och män ”riskerar” därför att ta hand om barn som inte bär deras gener. Men om en kvinna endast har sexuellt umgänge med en man är denne man garanterat fader till de barn som kvinnan föder. Kvinnor å andra sidan behöver inte oroa sig för att av ”misstag” ta hand om barn som inte är biologiskt deras. Det är dock välkänt att barn som har en pappa som är delaktig i att ge omsorg har bättre förutsättningar för att överleva. Inom evolutionspsykologin tänker man sig att sexuell otrohet inte påverkar faderlig investering i gemensamma barn men att känslomässig otrohet där mannen lämnar sin partner för en ny kärlek kan vara förödande för barnens förutsättningar. Man tror att dessa skillnader mellan könen kan förklara varför män och kvinnor reagerar olika starkt på sexuell respektive känslomässig otrohet. Dessa hypoteser har dock kritiserade, bland annat finns det de som tror att könsnormer förklara skillnaden.

I en ny studie som publicerats i Evolutionary Psychology har man replikerat dessa fynd. I denna studie har man även visat att dessa könsskillnader kvarstå när man kontrollerar för en mängd faktorer, bland annat individens syn på könsroller. Men även om det fanns könsskillnader när man jämför medelvärden visade denna studie att en stor andel av kvinnorna tyckte att sexuell otrohet var värre än känslomässig. På samma sätt tyckte många män att känslomässig otrohet var ett större svek.

Evolutionspsykologin anklagas ofta för att vara sexistisk. Jag tror att orsaken till detta är att man ofta väljer att belysa de relativt små beteendemässiga skillnader som finns mellan män och kvinnor istället för att fokusera på hur lika vi är – som till exempel att både män och kvinnor oftast vill att partnern ska vara trogen.

Bild: Man and woman undergoing public exposure for adultery in Japan - J. M. W. Silver

Bild: Man and woman undergoing public exposure for adultery in Japan – J. M. W. Silver

How infidelity affects men and women

Ever since the early 90s, studies have showed that men react more strongly tn sexual infidelity while women experience emotional infidelity as the worst betrayal. Evolutionary psychologists have suggested that this sex difference is due to our biological differences.

Women can be confident that the children we give birth to and take care of are our biological children. For men, it is not as certain and men are more likely to invest care in children who do not carry their genes. But if a woman only has sexual intercourse with one man, this man is guaranteed to be the father of the children the woman gives birth to. Women on the other hand, do not have to worry about ”mistakenly” taking care of non-biological children. However, it is well known that children who have a father who provides care have a greater chance to survive. Within evolutionary psychology, it is believed that sexual infidelity does not affect paternal investment in mutual children but that emotional infidelity increases the risk of the man leaving his partner for someone else, which can negatively affect the children’s wellbeing. It is believed that these gender differences may explain why men and women react differently to sexual and emotional infidelity. However, these hypotheses have been criticized from those who believe that gender norms explain the difference.

A new study published in Evolutionary Psychology has replicated these findings. This study also shows that the gender differences persist after controlling for a variety of factors, including the individual’s gender-role beliefs. But even if there were gender differences when comparing means, this study shows that a large percentage of the women felt that sexual infidelity was worse than emotional. Similarly, many men found that emotional infidelity was the worst betrayal.

Evolutionary psychology is often accused of being sexist. I believe that the reason for this is that it often selectively highlights the relatively small behavioral differences that exist between men and women instead of focusing on how similar we are – for example, that both men and women usually want our partner to be faithful.

Kroppslängd och könsnormer

När jag var barn såg man på min tillväxtkurva att jag ”riskerade” att bli väldigt lång för att vara kvinna. Den längd jag beräknades få var 1,8 meter. Skolsköterskorna ville därför börja behandla mig med hormoner så att jag skulle sluta växa. Anledningen till detta var inte att jag skulle få någon typ av funktionellt problem – denna längd är knappast handikappande och hade ansetts vara högst normal om jag hade haft en Y-kromosom istället för den där extra X-kromosomen. Det handlade snarare om att jag skulle få det svårare att passa in i den könsnorm som säger att kvinnor ska vara små och söta och män ska vara långa och starka. Min ”okvinnliga” längd skulle därmed ge mig ett socialt handikapp som skulle försämra mina chanser att passa in och i förlängningen försämra mina chanser att hitta en man som kunde älska mig.

Nuförtiden ger man inte flickor tillväxthämmande hormoner, däremot pågår det idag en hel del forskning om huruvida denna behandling på lång sikt ökar risken för vissa sjukdomar. Bland annat finns det studier som visar att tillväxthämmande hormoner minskar fertiliteten och det finns även misstankar om att denna behandling ökar risken för bröstcancer senare i livet. Och även om man har slutat med just denna behandling försöker man fortfarande få barn att anpassa sig efter de rådande könsnormerna. Detta kanske inte ger bröstcancer, men det kan ändå vara problematiskt för den som måste ändra sig för att passa in.

För min del blev det aldrig några hormoner, morsan blev fly förbannad över detta förslag. Mina naturliga hormoner såg till att jag slutade växa vid 1,78 m. Trots att detta är ungefär en decimeter över medellängden för kvinnor har jag alltid varit nöjd med min längd och hör och häpna – jag lyckades till och med bli gift (om man nu anser att detta är en bedrift)!

 

 

könsskillnader

 

Body size and gender differences

When I was a child you my growth curve revealed that I was ”at risk” of becoming a very tall woman. According to my curve, I was expected to become approximately 1.8 meters. Therefore, the school nurses wanted to start treating me with hormones so that I would stop growing. The reason was not that I would get some kind of functional handicap – this length is hardly crippling and would have been considered to be very normal if I had had a Y chromosome instead of that extra X chromosome. Instead, this was rather about how I would find it more difficult to fit into the gender norm claiming that women should be small and pretty, and men should be tall and strong. My ”unfeminine” length would thus give me a social disability that would impair my chances to fit in and ultimately impair my chances of finding a man who would love me.

Nowadays, tall girls are not treated with growth supressing hormones. However, there is today a lot of research focusing on potential adverse long term effects of this treatment. For instance, there are studies showing that growth-inhibiting hormones decrease fertility and there is even a suspicion that this treatment increases the risk of breast cancer later in life. And even if this treatment is no longer used, we are still trying to get children to adapt to the prevailing gender norms. This may not give them breast cancer, but it can still be problematic for those who have to change in order to fit in.

For my part, there was never any hormone treatment; my mom was pissed off about this suggestion. As a result of my natural hormones, I stopped growing at 1.78 m. Although this is about four inches above the average height for women, I have always been happy with my length and lo and behold – I even managed to get married (if you consider this to be an achievement)!

Snygga killar = players

En ny studie i favoritblaskan Evolution and Human Behavior visar något som knappast förvånar oss som varit med i ”gamet” ett tag – att snygga killar oftare är players.

Bland människor finns det en hel del variation i hur pass monogam man är. Som jag sa i min senaste intervju i Nyhetsmorgon, anses det vara mer paradoxalt att män är monogama med tanke på hur många fler avkommor de har möjlighet att få om de ofta byter partner.

I den nya studien undersökte man faktorer som påverkar intrasexuell variation (variation inom könet) när det gäller monogamt beteende. Närmare bestämt undersökte man hur fysisk styrka och attraktivitet påverkade huruvida man var ute efter tillfälliga eller långvariga sexuella relation samt hur många sexualpartners man tidigare haft.

Resultaten visade att fysisk starka och attraktiva män oftare var ute efter tillfälliga sexualpartners, liknande samband fanns inte bland kvinnor. Bland båda könen var det dock tydligt att antal tidigare sexualpartners var korrelerat med hur attraktiv man var.

Frågan är dock om de flesta män egentligen vill vara players men att de som förstår sina begränsningar väljer en alternativ strategi? Nä, nu glömmer vi det här och hyr en chick flick istället så att vi återfår tron på romantik.

 

Bild: John Malkovich som Vicomte de Valmont - en riktigt svinig player

Bild: John Malkovich som Vicomte de Valmont – en riktigt svinig player

Attractive guys = players

A new study in Evolution and Human Behavior shows something that hardly surprises us who have been around for a hile – that attractive guys more often are players.

Among humans, there is a lot of variation in how monogamous we are. As I said in my recent interview in Nyhetsmorgon, it is considered more paradoxical that men are monogamous considering how many more offspring they would be able to get if they frequently change partners.

The new study examined factors affecting intrasexual variation (variation within sex) when it comes to monogamous behavior. They specifically examined how physical strength and attractiveness influence whether one is looking for temporary or long-term sexual relationships, and the number of previous sexual partners.

The results showed that physically strong and attractive men were more often looking for casual sexual partners, a similar correlation was not found among women. Among both sexes, it was clear that the number of previous sexual partners was correlated with attractiveness.

The question is whether most men really want to be players but to those who understand its limitations chooses an alternative strategy? Nah, let’s forget about this and rent a chick flick instead so that we regain faith in romance.