Är kondomerna för osexiga?

Jag har tidigare skrivit om hur kondomer (om de används på rätt sätt) på ett väldigt effektivt sätt skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar. Som ni alla vet är det också ett bra sätt att skydda sig från oönskade graviditeter. Stora resurser har lagts på informationskampanjer om varför man bör använda kondom, framförallt med tillfälliga partners. I vissa avseende kan man nog påstå att dessa kampanjer har varit lyckade eftersom de flesta vet varför man bör använda kondom. Men kampanjerna har ändå misslyckats: NY Times rapporterar att endast 5 % av världens män använder kondom.

Det finns många ursäkter till att inte använda kondom. För män är en vanlig anledning att det förstör känslan. Ibland kan det handla om att innehavandet av kondomer skickar signalen: jag är redo för sex. Alla kanske inte vill signalera detta (även om de vill ha sex).

Artikeln i NY Times handlar om hur man genom att utveckla designen av kondomer ska kunna öka användningen. Man har experimenterat en hel del med olika designer, smaker, självlysande färger, spray-on varianter och söta förpackningar men än verkar man inte ha hittat något som tilltalar den stora massan. Vad tror ni? Är den otillräckliga användningen av kondomer ett resultat av dålig design?

AIDS COMIC BOOK: CAPTAIN CONDOM AND LADY LATEX AT WAR WITH THE ARMY OF SEX DISEASES. US ARMY, UNITED STATES, 1991 (AFIP)
AIDS COMIC BOOK: CAPTAIN CONDOM AND LADY LATEX AT WAR WITH THE ARMY OF SEX DISEASES. US ARMY, UNITED STATES, 1991 (AFIP)

 

 

Dagens citat: “A condom is the glass slipper of our generation. You slip one on when you meet a stranger. You dance all night, and then you throw it away. The condom, I mean, not the stranger.” – Marla Singer (Helena Bonham-Carter) in Fight Club

 

Are condoms not sexy enough?

I have previously written about how condoms (when used properly) are a very effective protection against sexually transmitted diseases. As you all know, it is also a good way to protect yourself from unwanted pregnancies. Considerable resources have been put into campaigns on why one should use a condom, especially when with casual partners. In some sense, one might argue that these campaigns have been successful because most people know why they should use a condom. But the campaigns have still failed: NY Times reports that only 5% of the world’s men are using condoms.

There are many excuses for not using a condom. For men, a common reason is that it destroys the feeling. Sometimes, the possession of condoms can signal: I’m ready for sex. Often, people may not want to signal this (even if they want to have sex).

The article in the NY Times is about how the use of condoms may be increased by developing their design. Manufacturers have experimented a lot with different designs, tastes, luminous paints, spray-on variants and cute packaging. But yet, they have not found anything that the majority find appealing. What do you think? Is the insufficient use of condoms a result of poor design?

Lämna ett svar