Facebook ökar organdonationen

Jag har tidigare skrivit om hur Facebook avslöjar dina värderingar, sexuell läggning, viktprofil, mm. Den information som man lämnar ut på Facebook kan användas emot en men Facebook är också ett användbart verktyg för den som vill sprida information. I tider då sociala medier oftast uppmärksammas för deras negativa påföljder som övervakning och nätmobbning rapporteras det nu om hur Facebook gett en positiv effekt med avseende på organdonation.

I Sverige har vi en kraftig brist på organ för transplantation; mycket på grund av att alltför få registrerar sig som organdonatorer. För knappt 10 år sedan läste jag en kvällskurs i transplantationsbiologi på Uppsala Universitet. Kursen handlade såklart om de medicinska aspekterna av organdonation men vi diskuterade även problematiken med att för få listar sig som organdonatorer. Man vet att de flesta egentligen är positiva till organdonation men om man inte har listat sig är det de anhöriga som fattar beslutet. Vid en situation där organtransplantation kan bli aktuellt är många känslor inblandade och det kan vara svårt för anhöriga att ställa sig positiva till en transplantation. Dessutom kan det vara svårt för en läkare att ta upp frågan i en så känslig situation.

Igår rapporterade SVT (även SR) om hur man med hjälp av Facebook har kunnat se en kraftig ökning av listningar i organdonationsregister; både i Sverige och USA. Facebook-funktionen gör det bland annat möjligt att visa sin donatorstatus på profilsida. Potentiellt kan Facebook också göra att man når en målgrupp som kanske inte är medvetna om vikten av att registrera sig som organdonator.

Jag har tidigare endast uttryckt min önskan att donera organ till mina anhöriga men idag har jag formellt registrerat mig i donationsregistret. Om du vill göra detsamma kan du lista dig här. Och glöm inte att visa din status på Facebook – om inte annat för att visa vilken altruistisk medmänniska du är (tjejer/killar älskar sånt :-))

facebookhjärta

Dagens låttips: Organ Donor – DJ Shadow

 

Facebook is increasing organ donation

I have previously written about how Facebook reveals your values, sexual orientation, weight, profile, etc.. The information that you disclose on Facebook can be used against you but Facebook is also a useful tool for those who want to disseminate information. In times when social media usually is recognized for their negative consequences such as monitoring and cyber-bullying, new reports show that Facebook has a positive effect with respect to organ donation.

In Sweden, we have a severe shortage of organs for transplantation; much because too few sign up as organ donors. Almost 10 years ago, I took course in transplantation biology at Uppsala University. The course was, of course, on the medical aspects of organ donation but we also discussed the problem with too few listing themselves as organ donors. We know that most people are in favor of organ donation, but if you have not listed yourself your next-of kin is making the decision. In a situation where organ transplantation may be appropriate many emotions are involved and it can be difficult for relatives to allow a transplantation. Moreover, it can be difficult for a physician to address the issue in a sensitive situation.

Yesterday, SVT reported about how Facebook have resulted in a sharp increase in listings in the organ donation registry: both in Sweden and the U.S.. The Facebook feature includes a possibility to show donor status on your profile page. Potentially, Facebook can also reach people that might not be aware of the importance of registering as an organ donor.

I have previously only expressed my desire to donate to my family but today I formally signed up to the donation. If you want to do the same, you can list yourself here. And do not forget to show your status on Facebook – if only to show what an altruistic human being you are (girls/guys love stuff like that :-))

Lämna ett svar