Studiedesign för att tolka samband

Som jag beskrev igår, har vi i den nya studien om pappans ålder som riskfaktor för barnets psykiska hälsa jämfört syskon som har samma pappa men där pappans ålder skiljer sig mellan syskon. Med denna studiedesign kan vi kontrollera för faktorer som delas av syskon t.ex. mamman eller pappans egenskaper (inklusive genetiska) och andra familjespecifika faktorer (utbildningsnivå, socioekonomisk status, mm). Ibland kallas denna typ av studiedesign för kvasiexperimentell design och syftar till att öka möjligheten att tolka ett samband som kausalt (orsakssamband). Genom att jämföra tvillingar, syskon eller kusiner som helt eller delvis delar gener men som är olika exponerade för en viss riskfaktor kan vi öka våra möjligheter att förstå om en viss exponering orskar ett utfall.

Just nu sitter jag och lyssnar på min vän Ralf Kuja-Halkola som försvara sin avhandling som handlar om just denna typ av studie. I min favorit av hans studier har han undersök hur rökning under graviditet påverkar graviditetsrelaterade problem (litenhet vid födseln [SGA], låg födelsevikt och tidig födsel) samt kognitiva begränsningar samt externaliserande beteende (kriminalitet och missbruk). Dessa utfall har tidigare kopplats till rökning hos mamman. Genom att jämföra mammor som rökt under en graviditet men inte under en annan har Ralf visat att sambandet kvarstår mellan rökning under graviditet och graviditetsrelaterade problem men inte med de kognitiva och externaliserade problemen. Med andra ord ger dessa fynd stöd åt att rökning under graviditet orsakar SGA, låg födelsevikt och för tidig födsel men att kopplingen mellan mammans rökning och de kognitiva begränsningarna eller enabeling externaliserande egenskaper snarare förklaras av faktorer som delas av syskon, till exempel mammans egenskaper eller andra familjerelaterade faktorer.

 

Study design and causal inference

As I described yesterday, in the new study on the paternal age as a risk factor for mental health in the offspring we have compared siblings who have the same father but where the father’s age differs between siblings. By utilizing this study design, we can control for factors shared by siblings e.g. the mother or the father’s characteristics (including genetic) and other family-specific factors (education level, socioeconomic status, etc.). This type of study design is sometimes referred to as quasi-experimental design and the aim is to increase the ability to interpret a correlation as causal. By comparing twins, siblings or cousins who are genetically identical or partly share genes but are differently exposed to a particular risk factor, we can increase our ability to understand whether a particular exposure cause an outcome.

Right now I’m listening to my friend Ralf Kuja-Halkola who is defending his thesis on exactly this type of study design. In my favorite of his studies, he has examined how smoking during pregnancy affects pregnancy related problems (small for gestational age [SGA], low birth weight and premature birth), cognitive limitations and externalizing behavior (criminality and substance misuse). These outcomes have been previously linked to smoking in the mother. By comparing mothers who smoked during pregnancy but not during another, Ralf has shown that the correlation persists between smoking during pregnancy and pregnancy-related problems but not with cognitive and externalizing problems. In other words, these findings support the notion that smoking during pregnancy causes SGA, low birth weight and premature birth, but that the link between smoking and cognitive limitations or externalizing characteristics is rather explained by factors shared by siblings, such as the characteristics of the mother or other family-related factors.

Lämna ett svar