Intelligensen fortsätter att öka

Flynneffekten (eng. The Flynn effect) är ett fenomen som innebär att befolkningens medel-IQ ökar över tid. Hur stor denna ökning uppskattas vara har dock varierat beroende på vilken typ av IQ-test som genomförts, men den rådande uppfattningen är att ökningen är ungefär 3 poäng per årtionde. Det finns dock de som hävdar att människan har nått ett maximum och att medel-IQ nu börjar sjunka. I en ny metaanalys publicerad i Psychological Bullentin har man gått igenom tidigare studier för att bestämma storleken på Flynneffekten med bättre precision än tidigare.

Metaanalysen sammanfattar resultaten av 285 studier som totalt inkluderat drygt 14 000 försökspersoner sedan 1951. Medelvärdet för ökning i IQ i metaanalysen var 2.31 standardpoäng per årtionde, alltså något lägre än vad man tidigare trott. Men när man enbart studerade de 53 studier utförda på mer moderna typer av intelligenstester (Stanford-Binet och Wechsler) såg man en ökning på 2,93 per årtionde vilket är jämförbart med tidigare uppskattningar. Resultaten ger stöd åt att Flynneffekten är stabil mellan olika åldersgrupper, tester och prestationsnivåer. De ger dock inte stöd till att IQ på senare år verkar sjunka.

Det är i nuläget oklart vad Flynneffekten beror på men man har föreslagit en rad möjliga orsaker som förbättrad nutrition, att vi idag får stimuli från TV/datorer, ett mer komplext samhälle, bättre utbildning eller större erfarenhet av denna typ av tester. Den påstådda minskningen i IQ under senare år har man såklart försökt skylla på den rådande ungdomskulturen där smartphones, TV-spel och sociala medier just nu ligger illa till. Så till de som oroar sig för ungdomen idag kan det kanske vara betryggande att veta att deras IQ i alla fall inte verkar minska TROTS hårdrock och smartphones.

The intelligence continues to increase

The Flynn Effect refers to the phenomenon of the population mean IQ increasing over time. The magnitude of this increase has, however, varied depending on the type of IQ test conducted, but the prevailing opinion is that the increase is about 3 points per decade. However, there are those who claim that humans has reached a maximum and the mean IQ is now starting to decline. In a new meta-analysis published in Psychological Bullentin, researchers have gone through previous studies to estimate the size of the Flynn effect with better precision than before.

The meta-analysis summarizes the results of 285 studies that included a total of more than 14,000 volunteers since 1951. The mean increase in IQ in the meta-analysis was 2.31 ​​standard points per decade, slightly lower than previously thought. But when they only included the 53 studies performed on more modern types of intelligence tests (Stanford-Binet and Wechsler) they found an increase of 2.93 per decade, which is comparable with previous estimates. The findings confirm that the Flynn effect is stable across age, tests and performance levels. Moreover, they do not provide support for IQ in recent years declining.

The mechanism behind the Flynn effect is currently unclear but a number of possible causes have been proposed, such as improved nutrition, stimuli from TV/computers, a more complex society, better education or more experience in these type of tests. The alleged decline in IQ in later years has, of course, been blamed on the current youth culture where smartphones, video games and social media right now are main targets. So to those who worry about the youth today, it might be comforting to know that at least their IQ does not seem to decline DESPITE hard rock and smartphones.

1 kommentar

Kan jag kolla om jag får högre intelligenskvot nu än när jag var lite yngre? Jag var knappa fyrtio år när det gjordes sist för att jag skulle se om jag har AS eller ej. Jag har en ojämn begåvningsprofil på grund av en hjärnskada. Den gör att mina synapser mellan vänster och höger hjärnhalva inte kan samarbeta. Därför blir kvoten mellan teori och praktik ojämn.

Lämna ett svar