Vetenskapsnyheter vecka 36

I senaste numret av JAMA låg fokus på fetma och viktminskning. En av studierna var en metaanalys som utvärderade dieter från 48 olika randomiserade försök och visade att olika typer av dieter ger ungefär samma viktminskningsresultat. Studien sammanfattade att det viktiga är inte är vilken typ av diet man väljer utan att man håller fast vid en diet.

Som vi alla känner till har alkohol prosociala effekter. Men det finns vissa oklarheter i exakt hur den prosociala effekten medieras. En ny review föreslår att de prosociala effekter av alkohol framför allt beror på att det får en att sluta fokusera på social avvisning

En studie som publicera i Neurologi visar att sömnbrist är associerat till minskad hjärnvolym.  Det är dock oklart huruvida detta är orsakssamband eller om det är förändringar i hjärnan som ger upphov till minskad sömn.

Denna vecka rapporterade Improbable Research om en ny studie publicerad i Cancer Epidemiology, Bimarkers & Prevention visar att BH-användande inte är associerat med en ökad risk för bröstcancer. Detta verkar onekligen rimligt.

Brassiere

The latest issue of JAMA focused on obesity and weight loss. One of the studies was a meta-analysis that evaluated the diets from 48 different randomized trials and showed that different types of diets produce similar weight loss results. The study concluded that the important thing is not the type of diet you choose but whether you stick to a diet or not.

We all know about the pro-social effects of alcohol. But there is some ambiguity in exactly how the pro-social effects are mediated. A new review suggests that the pro-social effect of alcohol is mainly due to how it reduces focus on social rejection.

A study published in Neurology shows that sleep deprivation is associated with decreased brain volume. However, it is unclear whether this is causation or there are changes in the brain that give rise to reduced sleep.

Moreover, this week Improbable Research reported on a new study published in Cancer Epidemiology, Bimarkers & Prevention shows that BH-use is not associated with an increased risk of breast cancer, and this certainly seems reasonable.

Lämna ett svar