Bakbundna män överskattar motståndares storlek

Att göra en adekvat bedömning av sin motståndare vid en potentiell konflikt har förmodligen evolutionärt varit en viktig egenskap. Denna förmåga kan ha varit livsavgörande då man tagit ställning till huruvida man bör försöka undvika en konflikt eller inte. Evolutionärt har fysisk storlek och styrka ofta varit avgörande för vem som går segrande ur en konflikt.

En ny studie i PLOS ONE undersökte hur dessa bedömningsmekanismer påverkas om man själv är begränsad i sin förmåga att försvara sig. Studiedeltagarna var unga män som fick i uppdrag att göra en storleksbedömning av en arg man medan de själva satt i en stol. Försöket gick också ut på att männen skulle skatta sin egen längd med hjälp av markeringar på en vägg. Männen delades in i grupper där den ena gruppen blev fastbundna vid stolar och de andra satt som vanligt.

Resultaten visade att de fastbundna männen uppfattade den arge mannen som större och sig själva som kortare jämfört med de som inte var bundna. Med andra ord, i en situation där man är försvarlös kan man uppfatta en potentiell motståndare som mer hotfull än vad man kanske skulle ha gjort under normala omständigheter.

Dagens citat: “It’s not the size of the dog in the fight, it’s the size of the fight in the dog.” – Mark Twain

 tied-robin

Pinioned men overestimate size of opponents

Making a proper assessment of your opponent in a potential conflict has probably evolutionary been an important trait. This ability may have been life-saving when deciding if you should try to avoid a conflict or not. Evolutionarily, physical size and strength have often been decisive for who will win the conflict.

A new study in PLOS ONE investigated how these assessment mechanisms are affected if you have a limited ability to defend yourself. The study participants were young men who were commissioned to make a size judgment of an angry man while they sat in a chair. They were also asked to estimate their own height using markings on a wall. The men were divided into groups where one group was tied to their seats and the others sat as usual.

The results showed that tied men perceived the angry man as larger and themselves as shorter as compared to those who were not bound. In other words, in a situation where you are defenseless, you might perceive a potential opponent as more threatening as compared to normal circumstances.

Lämna ett svar