Betydelsefulla kunskaper eller neurosexism?

Ytterligare en spännande studie släpptes tidigare i veckan i PNAS. Studien undersökte skillnader i hjärnan på män och kvinnor. Mer specifikt, skillnader i hur olika regioner i hjärnan är sammankopplade.

Med hjälp av en metod som kallas diffusion tensor imaging (DTI) undersöktes hjärnorna av 428 pojkar/män och 521 flickor/kvinnor i åldrarna 8-22 år. Resultaten visade att det fanns könsskillnader med avseende på antalet kopplingar mellan olika hjärnregioner. Forskarna bakom studien tror att detta kan förklara varför män lättare lär sig att utföra en enskild uppgift medan kvinnor har bättre simultanförmåga.

Men studien har redan fått kritik, en läsvärd artikel i The Conversation diskuterar huruvida detta verkligen är nya, intressanta kunskaper eller om det snarare handlar om så kallad neurosexism. Bland annat nämner man att studien inte tar hänsyn till hjärnstorlekar, trots att det är välkänt att män överlag har större hjärnor (och större kroppar för den delen). Så det kanske inte handlar om könsskillnader utan snarare om skillnader mellan små och stora hjärnor. I The Conversation nämns dessutom en större studie som tidigare publicerats och som till viss del inkluderar samma försökspersoner som i den här studien. Denna studie visade att det visserligen finns könsskillnaderna i psykiska förmågor men att dessa är försvinnande små. Med andra ord verkar folk i allmänhet överskatta skillnaderna i hur bra män och kvinnor är på olika typer av uppgifter.

Så det kanske inte är så att män och kvinnor är jätteolika när det gäller psykiska förmågor. Då kan det tyckas onödigt att lägga stora resurser på att försöka hitta strukturella skillnader i våra hjärnor. Det kanske till och med är någonting som stärker fördomar eller sexism. Eller vad tror ni?

Uppdaterat 14/2: Läs gärna DN där man diskuterar beteendemässiga könsskillnader, eller snarare bristen på dessa typer av skillnader.

boy-and-girl-brains1

Valuable knowledge or neurosexism?

Yet another interesting study was released earlier this week in PNAS. The study investigated brain differences in men and women. More specifically, differences in connectivity between brain regions.

By using diffusion tensor imaging (DTI), researchers examined brains of 428 males and 521 females aged 8 to 22 years. The results showed that there were gender differences with respect to the number of connections between different brain regions. The researchers behind the study believe that this may explain why males more easily learn to perform a single task while women are better at multi-tasking.

But the study has already been criticized, an article in The Conversation discusses whether this is really new and interesting knowledge or if it’s rather “neurosexism”. Among other things, it is mentioned that the study does not account for brain size, although it is well known that men generally have larger brains (and larger bodies for that matter). So maybe it’s not about gender differences but rather differences between small and large brains. The Conversation also mentions a larger, previously published study that in part includes the same subjects as in the current study. This study showed that although there are gender differences in mental abilities, these are small. In other words, it seems that people generally overestimate the differences in how well men and women preform specific tasks.

So it may not be the case that men and women are very different when it comes to mental abilities. Therefore, it may seem unnecessary to spend considerable resources trying to find structural differences in our brains. It might even be something that reinforces prejudice or sexism. Or what do you think?

Lämna ett svar