Kvinnoidealet påverkas av uppväxtmiljö

I västvärlden har vi ett relativt smalt ideal när det gäller kvinnans kropp. I många andra delar av världen är detta ideal en betydligt kraftigare kroppstyp. Vad detta beror på är dock oklart.

Enligt livshistorieteori påverkar miljön omkring vilken strategi en organism “väljer” för att optimera sin reproduktion och överlevnad. När det gäller kvinnors reproduktiva förmåga finns det, framför allt i svårare miljöer, fördelar med att ha en relativt stor mängd kroppsfett. Bland annat har kvinnor med större mängd kroppsfett tidigare pubertet och klarar matbrist under graviditet bättre än smala kvinnor.

I en ny amerikansk studie som publicerats i Evolution and Human Behavior fick försökspersoner antigen läsa en artikel som beskrev att omvärlden blivit tuffare (antingen sämre ekonomi eller ökad kriminalitet) eller en “neutral” tidningsartikel. Efter detta fick de granska siluetter av kvinnokroppar och ange vilken kroppstyp som var den ideala. Man kunde då se att både män och kvinnor som läst om en hårdare omvärld föredrog en större kroppstyp. Men detta gällde enbart personer som vuxit upp under svåra förhållanden. En liknande effekt sågs inte för det manliga kroppsidealet, vilket är logiskt enligt samma förklaringsmodell då mäns fertilitet inte på samma sätt är kopplat till deras fettmängd.

Bild: Szczepan1990 / Wikimedia Commons
Bild: Szczepan1990 / Wikimedia Commons

In the Western world, the ideal female body is rather thin. In many other parts of the world, the ideal is a larger body type. The reason for this remains unclear.

According to life history theory, the surrounding environment around affects which strategy an organism chooses to optimize its reproduction and survival. When it comes to women’s reproductive ability, there is benefits of having a relatively large amount of body fat, especially in more difficult environments. For instance, women with excess body fat have earlier puberty and manage food shortages during pregnancy better than thin women.

In a new, American study published in Evolution and Human Behavior, study subjects either read an article that described an increased environmental harshness (economic downturn or increased criminology) or a “neutral” article. After this, they examined silhouettes of female bodies and selected the body type that they considered ideal. The results showed that both men and women who read about harsher environment preferred a larger body type. But this only applied to individuals who had grown up under poor circumstances. A similar effect was not seen for male body ideal, which is in line with the suggested hypothesis as male fertility is not, to the same extent, affected by body fat percentage.

Lämna ett svar