Vetenskapsnyheter vecka 31

Veckan inleddes med världshepatitdagen som inträffar årligen den 28:e juli för att uppmärksamma virussjukdomarna hepatit A-E. Totalt avlider ungefär 1,4 miljoner människor varje år som resultat av dessa infektioner. Mer information från Världshälsoorganisationen (WHO) hittar du här.

En ny studie visade också lägre dödlighet bland löpare. Märkligt nog verkade längd och intensitet inte spela någon roll och det är inte omöjligt att det inte handlar om orsakssamband. Det som däremot är allmänt känt är att det bara är pass som delas på Facebook som räknas.

Denna vecka blev det också twitterstorm mot evolutionsbiologen Richard Dawkins efter han twittrat om hur han anser att vissa typer av pedofili och våldtäkter är värre än andra. Hela spektaklet sammanfattas i en buzzfeed.

En studie som publicerades i Evolutionary Biology denna vecka visade att attraktiva män har bättre spermier än fula män- Det verkar alltså som om vissa får allt i denna orättvisa värld.

För övrigt uppmärksammades en studie som visade att så kallad ”fist bump” är mer hygieniskt än både handskakning och high five. Men Per Gudmundson var inte road utan skrev en ledare i SvD om att denna typ av hälsning var en del av ”gängkulturen” och traditionell handskakning ändå är att föredra eftersom gängmedlemmar blir skjutna (vilket är värre än att bli förkyld). Om Per Gudmundson anser att risken att blir skjuten ökar om man börjar hälsa med fist bumps framkommer dock inte av texten.

Fist bump

This week’s science news

The week began with World Hepatitis Day, which occurs annually on the 28th July to draw attention to the viral diseases hepatitis A-E. In total, approximately 1.4 million people die each year as a result of these infections. More information from the World Health Organization (WHO) can be found here.

A recent study also showed lower mortality among runners. Curiously length and intensity did not seem to matter and it is not impossible that it is not a causal link. However, what is common knowledge is that it is just exercise that is shared on Facebook that counts.

This week there was a twitter storm against evolutionary biologist Richard Dawkins after he tweeted about how he believes that certain types of pedophilia and rape are worse than others. The whole spectacle is summarized in a buzzfeed.

A study published in Evolutionary Biology this week showed that attractive men have better sperm than ugly men. Thus it seems as if some get it all in this unjust world.

Moreover, this week we learned that fist bumps are more hygienic than both handshakes and high fives. But Per Gudmundson was not amused and wrote in an editorial in Svenska Dagbladet that this kind of greeting was part of the “gang culture” and traditional handshake is still preferable because gang members are shot (which is worse than getting a cold). If Per Gudmundson believes that your risk of getting shot increases if you start doing fist bumps was not clear from the text.

Lämna ett svar