Kategoriarkiv: Uncategorized

Vetenskapsnyheter vecka 33

Veckan inleddes starkt då Improbable Research uppmärksammade en Italiensk pilotstudie som visar att kvinnor upplever att brösten blir större när de slutar röka. Sambandet förklarades inte av den viktuppgång man ofta ser vid rökstopp. Ett av nyckelorden till studien är ”motivational tools” vilket alltså innebär att man tänker att dessa resultat ska motivera kvinnor att sluta röka. Charmigt…

Enligt en annan ny studie i tidskriften Appetite kan mer sömn minska suget efter onyttig mat hos unga vuxna. Däremot ledde mer sömn inte till ett minskat sug efter nyttig mat som frukt, grönsaker och proteinrik föda.

En stor brittisk cohortstudie som publicerades i Lancet undersökte sambandet mellan 22 olika typer cancer och BMI. Studien visade att 17 av dessa cancertyper var statistiskt signifikant associerade med BMI även om det var stor variation i hur starkt sambandet var.

Cancer_BMI

I Journal of Psychopharmacology publicerades en studie undersökte man prosociala effekter av ecstacy. Resultaten visade att denna drog gjorde försökspersonerna mer samarbetsvilliga och fick dem att lita mer på varandra.

En annan ny studie visade att par som gulligullar på Facebook visserligen är mer nöjda med sin relation än personer som sällan visar upp sin kärlek på detta sätt. Men studien visade också att vissa gör detta för att skryta och kontrollera sin partner.

FB

 

This week’s science news

The week started with Improbable Research drawing our attention to an Italian pilot study showing that women perceive that their breasts become bigger when they stop smoking. The association was not explained by the weight gain commonly associated with smoking cessation. One of the key words of the study is ”motivational tools” which means that the researchers believe that these results will motivate women to quit smoking. How charming…

According to another recent study published in Appetite, more sleep reduces cravings for unhealthy food in young adults. By contrast, more sleep did not result in a reduced craving for wholesome food like fruits, vegetables and protein-rich nutrients.

A large British cohort study published in Lancet examined the association between 22 different types of cancer and BMI. The study showed that 17 of these cancers were statistically significantly associated with BMI, although there was considerable variation in how strong the relationship was.

The Journal of Psychopharmacology published a study examining the prosocial effects of ecstasy. The results showed that this drug made ​​subjects more cooperative and increased their trust in others.

Another new study showed that lovey-dovey couples on Facebook are more satisfied with their relationship than people who rarely display their affection in this way. However, the study also revealed that some are doing this to brag and control their partners.

 

Vetenskapsnyheter vecka 30

I början av veckan publicerades en ny studie i Nature där man lyckats identifiera 128 genvarianter associerade med en högre risk för schizofreni. Denna studie har utförts av ett internationellt forskningsteam, bland andra min före detta handledare professor Christina Hultman vid Karolinska Institutet.

En studie som publicerats i Lancet visade att Paracetamol inte är bättre än placebo när vid behandling av ryggsmärtor. Vetenskapsradion rapporterade: ”Ryggskott botas med uppmuntran” och tog därmed hem priset för veckans feltolkning.

För första gången har någon studerat svartsjuka hos hundar. Resultaten som publicerades i PLOS ONE visade att hundar vars husse eller matte ignorerade dem och istället fokuserade på en uppstoppad hund uppvisade avvikande beteenden som tecken på svartsjuka.

Party like it’s your birthday? Ny studie i tidskriften Addiction visade att risken för alkoholrelaterade inläggningar bland unga människor mer än fördubblas vid födelsedagar.

 

This week’s science news

In the beginning of the week a new study in Nature was published where researchers had identify 128 gene variants associated with a higher risk of schizophrenia. This study was conducted by an international research team, including my former supervisor Professor Christina Hultman at Karolinska Institutet.

A study published in Lancet showed that paracetamol is no better than placebo when treating of back pain. Vetenskapsradion reported: ”Lumbago cured with encouragement” and thus took home the prize for this week’s misinterpretation.

For the first time, reserchers have studied in jealousy dogs. The results, published in PLOS ONE, showed that dogs whose master or mistress ignored them and instead focused on a stuffed dog exhibited abnormal behavior as signs of jealousy.

Party like it’s your birthday? New study in the journal Addiction showed that the risk of alcohol-related admissions among young individuals more than doubled around birthdays.

Forskarkungen

Visste ni att Gustav III var tvillingforskare? Jo han använde faktiskt monozygota tvillingar för att undersöka de negativa effekterna av kaffe respektive te. Tvillingparet hade dömts till döden för mord men fick istället avtjäna ett livslångt fängelsestraff med villkoret att den ene tvillingen drack en stor skål kaffe tre gånger om dagen medan den andre tvillingen drack motsvarande mängd te. Båda tvillingarna blev väldigt gamla men den som drack te dog först och man drog därför slutsatsen att kaffe var att föredra. Gustav III blev själv inte särskilt gammalt utan mördades på en maskeradbal när han var 45 år. Så kan det gå.

Så vad kan vi lära oss av detta? Att kaffe är hälsosammare än te eller att det var hälsosammare att på slutet av 1700-talet vara en kaffedrickare i ett fängelse än att vara kung på en maskeradbal? Äh, vi kanske ska vara försiktiga med att dra slutsatser med tanke på att antalet studiedeltagare var väldigt litet. Trots det är jag väldigt imponerad av Gustav III:s studieupplägg med tvillingkontroller och det är inte varje dag en monark lyckas imponera på mig.

Källa: BMJ via Improbable Research

Källa: BMJ via Improbable Research

Research king

Did you know that Gustav III was a twin researcher? He actually used monozygotic twins to investigate the negative effects of coffee and tea. The twin pair had been sentenced to death for murder but was instead offered to serve a life sentence on the condition that one twin drank a big bowl of coffee three times a day while the other twin drank the equivalent amount of tea. Both twins became very old but he who drank tea died first, and it was concluded that coffee was more healthy. Gustav III himself did not become very old but was assassinated at a masked ball when he was 45 years old. So it goes.

So what can we learn from this? That coffee is healthier than tea or that it was healthier in the late 1700s to be a coffee drinker in a prison than to be king at a masked ball? Oh, maybe we should be cautious in drawing conclusions, given that the number of study participants was very low. But still, I’m very impressed by Gustav III’s study design with twin controls and it’s not every day a monarch succeeds in impressing me.

 

 

Klasstorlekens betydelse för skolresultaten

En systematisk review är en artikel som fokuserar på en viss frågeställning och som systematiskt går igenom resultat från ett större antal relevanta studier. I en nyligen publicerad systematisk review har forskare sammanställt resultat från 112 studier från åren 1979-2014 där man undersökt hur klasstorleken påverkar elevernas studierresultat. I denna sammanställande undersökning ingick ett brett urval av studier från Europa, Australien, Kanada och Nya Zeeland. Primärt undersöktes hur studierresultaten påverkades av klasstorleken, men man analyserade också andra variabler som till exempel undervisningsmetod.

Resultaten visade att mindre klasser (färre än 20 elever) de första fyra åren av skolan verkar ha en betydande och bestående inverkan på elevernas resultat, särskilt för barn från kulturella och språkliga minoriteter samt barn som växer upp under sämre ekonomiska förhållanden. Detta gäller särskilt när mindre klasser kombineras med den typ av pedagogik som är anpassad efter ett mindre antal elever. Författarna bakom undersökningen konkluderade också att studier på effekterna av mindre klasser bland äldre barn i nuläget är för få för att man ska kunna dra några slutsatser från dessa.

Ibland förvånas man av att studier med samma frågeställningar kan ge så olika resultat. Tyvärr finns det de som väljer att lyfta fram de studier som bekräftar det de redan tror och hävdar att ens åsikter är baserade på forskning. Ibland gör man detta medvetet men ibland är det ett omedvetet psykologiskt fenomen som kallas konfirmationsbias. För att få en bättre helhetsbild av ett forskningsområde kan det vara bra med studier som sammanfattar resultat från ett större antal studier, som till exempel denna review. Men det är viktigt att komma ihåg att även dessa studier kan vara påverkade av författarens åsikter.

Glaspalast_München_1891_044a

Importance of class size for academic results

A systematic review is an article that focuses on a particular research question and systematically goes through the results from a larger number of relevant studies. In a recently published systematic review, researchers compiled results from 112 studies from the years 1979 to 2014, examining how class size affects students’ study results. The review included a wide range of studies from Europe, Australia, Canada and New Zealand. The primary study objective was to examine how study results were influenced by the size of the class, but also to analyze other variables such as teaching method.

The results showed that smaller classes (fewer than 20 students) the first four years of school seemed to have a significant and lasting impact on student achievement, especially for children from cultural and linguistic minorities, and children from economically disenfranchised communities. This was particularly evident when smaller classes were combined with pedagogies suited for a smaller number of students. The authors of the study concluded that studies examining the effects of smaller class sizes for older children are currently too few for any conclusions to be made.

Sometimes, it is striking that studies on the same topic can end up with such different results. Unfortunately, there are those who choose to highlight those studies that confirm what they already believe and claim that their opinions are based on research. Sometimes this is done consciously, but sometimes it is an unconscious psychological phenomenon called confirmation bias. To get a better overview of a research area, it may be useful with studies that summarize results from a larger number of studies, such as reviews like this one. But it is important to remember that even these studies may be influenced by the opinions of the author.

Framgång föder framgång

En bra start är ofta en förutsättning för fortsatta framgångar. Man har föreslagit att detta handlar om att vissa människor helt enkelt är framgångsrika oavsett om de befinner sig tidigt eller sent i karriären, men det finns också hypoteser om att initial framgång leder till ett större stöd utifrån, vilket i sin tur möjliggör fortsatt framgång. I en ny, experimentell studie som publicerats i PNAS har man i fyra webbaserade försök undersökt hur initial framgång påverkar stöd utifrån och donationer.

Den första delstudien utfördes på kickstart.com,  en webplats för gräsrotsfinanasiering (eng crowd-founding) – en metod för att finansiera projekt med hjälp av ett stort antal finansiärer. Av de 200 projekt som inkluderades i studien gav man slumpmässigt donationer till hälften av projekten. Man undersökte sedan om initiala donationer påverkade sannolikheten för att andra skulle vilja donera pengar till projektet och såg att 70% av de projekten som tilldelats initiala donationer fick fler donationer.  Motsvarande siffra bland de som inte fick initial donation var 39%.

I de övriga delstudierna såg man liknande påverkan av slumpmässigt tilldelad initial framgång på fortsatt framgång när det gällde positiv feedback webplatserna eopinions.com och Wikipedia.org. På samma sätt såg man att personer som efterfrågade namnunderskrifter på webplatser change.org hade en högre sannolikhet för nya underskrifter om de initialt tilldelats ett dussin namnunderskrifter.

Även om dessa resultat är intressanta är framgång förmodligen mer komplicerat än såhär. I verkligheten är det sällan slumpen som påverkar huruvida man får uppleva initial framgång. Dessutom kan positiv feedback tidigt i karriären vara motiverande och på så sätt öka chanserna för att man fortsätter sträva efter sina mål. Eller är vägen till framgång att skaffa sig en massa nätalias och spendera dagarna med att ge sig själv positiv feedback på sociala medier?

SuccessAheadCreativeCommons-300x210

Success breeds success

A good start is often a prerequisite for continued success. It has been suggested that this is explained by how some people simply are successful whether they are early or late in their careers, but it has also been hypothesized that initial success leads to greater external support, which in turn allows for continued success. In a new experimental study published in PNAS, four web-based experiments examined how initial success affects external endorsements and donations.

The first experiment was conducted on kickstart.com, a website for crowd-founding – a method of financing projects using a large number of investors. Of 200 projects that were included in the study, half of the projects received randomly assigned donations. The researchers than examined whether initial donations affected the likelihood of others donating money to the project and found that 70% of the projects assigned initial donations received subsequent donations. The corresponding figure among those who did not receive initial donation was 39%.

The other experiments showed similar effects of randomly assigned initial success on the continued success regarding positive feedback on the websites eopinions.com and Wikipedia.org. Similarly, the researchers found that people who sought signatures on the website change.org had a higher probability of new signatures if they were initially assigned a dozen signatures.

While these results are interesting, success is probably more complicated than this. In reality, initial success is rarely due to chance. In addition, positive feedback early in the career is probably motivating and thus increase the chances that someone will continue to strive for their goals. Or is the path to success to get a bunch of web-based identities and give yourself positive feed-back on social media?

Morgonljus gör dig smal?

Nu när vi gått över till sommartid märks det verkligen hur långa dagarna är och hur mycket mer dagsljus man får, till och med jag som sitter framför en dator hela dagarna.

Sedan tidigare vet man att dagsljus påverkar vår hälsa på olika sätt. Bland annat påverkar mängden dagsljus sömnen och även vår dygnsrytm. Man vet även att både sömn och dygnsrytm påverkar vikten. I en ny studie i PLOS ONE har man därför undersökt om det finns ett samband mellan mängden dagsljus samt tid på dygnet då man utsätts för mest ljus och om detta påverkar ens vikt.

I studien deltog 54 vuxna försökspersoner som under en veckas tid följdes och undersöktes med avseende på ljusexponering, sömn, aktivitetsnivå och kaloriintag. Deltagarna fick själva uppge sitt BMI. Resultaten visade att de personer som fick mer solljus på morgonen var smalare än de som främst exponerades för ljus senare på dagen.

Men det är viktigt att komma ihåg att detta resultat inte kan tolkas som att morgonljus gör en smal. Det kan finnas en rad faktorer som ligger bakom denna association. Personer med en bättre grundfysik kanske är mer morgonpigga? Skulle vara intressant om fynden höll i en studie där dagsljusexponeringen slumpmässigt tilldelades försökspersonerna och att man undersökte om BMI påverkades över tid. Fram till dess kan alla tröttisar lika gärna fortsätta att ta det lugnt på mornarna.

solljus
Bild: Arivumathi/Wikimedia Commons

Morning light makes you slim?

Now that we switched to daylight saving time it is really evident how long the days are and how much more daylight you get, even if you in similarity to me sit in front of a computer all day.

Previous research has found that daylight affects our health in various ways. Among other things, the amount of daylight affects our sleep and circadian timing. We know also that both sleep and circadian rhythm affects the weight. In a new study in PLOS ONE researchers have therefore studied whether there is a correlation between the amount and timing of daylight affects one’s weight.

The study enrolled 54 adult subjects who were followed and examined for light exposure, sleep, activity level and calorie intake during one week. Participant’s BMI were obtained by self-reporting. The results showed that those who received more sunlight in the morning were slimmer than those primarily exposed to light later in the day.

But it is important to remember that these results cannot be interpreted as morning light lowers your weight. There could be a number of factors behind this association. People with better baseline physics might more often be early birds? Would be interesting if the findings were the same in a study where daylight exposure was randomly assigned to subjects and influences on BMI were measured over time. Until then, all lazy people may as well continue to oversleep in the mornings.

Beroende av Facebook?

I DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är spelberoende det enda beroendet som klassas som en psykiatrisk diagnos utan att orsakas av en drog. När senaste upplagan av DSM togs fram var det dock vissa av experterna som deltog i denna process som ville att nätberoende skulle klassas som en diagnos. En bidragande anledning till att detta inte blev fallet är att de som missbrukar internet ofta har andra, underliggande psykiska problem. Block med kollegor rapporterade år 2008 att 86 % av de som hade problematiskt nätanvändande även uppfyllde kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

Även om det inte råder någon konsensus för huruvida man kan bli beroende av internet eller sociala medier har norska forskare tagit fram en skala för att specifikt mäta Facebook-beroende, en skala som bär namnet Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS). Testet består av sex baskriterier om ska besvaras med ett av följande alternativ: 1=väldigt sällan, 2=sällan, 3=ibland, 4=ofta eller 5=väldigt ofta. Dessa påståenden lyder:

 • Du spenderar mycket tid med att tänka på Facebook eller planera hur du ska använda det.
 • Du känner ett sug efter att använda Facebook mer och mer.
 • Du använder Facebook för att fly från dina problem.
 • Du har försökt minska ditt användande utan framgång.
 • Du blir rastlös när du hindras från att använda Facebook.
 • Du använder Facebook så mycket att det medför en negativ påverkan på ditt jobb eller dina studier.

Om man svarar ofta eller mycket ofta på fler än fyra av dessa sex påståenden indikerar detta att man kan vara beroende av Facebook. Så nu kan du enkelt testa dig själv. Även om det är tveksamt om man verkligen kan bli beroende av internet eller Facebook kan ett överdrivet eller problematiskt användande kanske vara ett tecken på andra typer av problem.

Zemanta Related Posts Thumbnail

Addicted to Facebook?

In DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) pathological gambling is the only dependency classified as a psychiatric diagnosis without being caused by a drug. When the last edition of the DSM was developed, some of the experts who participated in this process wanted internet addiction to be classified as a diagnosis. A contributing reason why this did not happen is that internet addicts often have other underlying mental health problems. Block and colleagues reported in a 2008 that 86 % of those with problematic internet behavior also met the criteria for a psychiatric diagnosis.

Although there is no consensus on whether one can become addicted to the internet or social media, Norwegian researchers have developed a scale to specifically measure Facebook addiction, a scale that is named the Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS). The test is based on six basic criteria that should be answered by one of the following options : 1 = rarely , 2 = seldom , 3 = sometimes , 4 = often or 5 = very often. These statements incude:

 • You spend a lot of time thinking about Facebook or plan use of Facebook.
 • You feel an urge to use Facebook more and more.
 • You use Facebook in order to forget about personal problems.
 • You have tried to cut down on the use of Facebook without success.
 • You become restless or troubled if you are prohibited from using Facebook.
 • You use Facebook so much that it has had a negative impact on your job/studies.

If you answer often or very often on more than four of these six statements this indicates that you might be addicted to Facebook. So now you can easily test yourself. Although it is doubtful whether you really can get addicted to internet or Facebook problematic usage might be a sign of other problems in your life.

 

Etniskt blandande områden ger passiv tolerans

Ny studie i PNAS har visat att individer som lever i etniskt blandade områden blir mer toleranta mot etniska minoriteter. Fenomenet kallar forskarna för passiv tolerans som de liknar med passiv rökning – något som påverkar en även om man själv inte aktivt deltar. Studien inkluderar data från Europa, USA och Sydafrika.

Resultaten visade att personer som bodde i etniskt blandade områden var mer positivt inställda till etniska minoriteter jämfört med de som bodde i homogena områden. Effekten var delvis oberoende av huruvida personerna aktivt umgicks med etniska minoriteter eller inte.

Man kan såklart tänka sig att resultaten förklaras av att de som bosätter sig i etnisk blandade områden är de som från början har minst fördomar. För att försäkra sig om att detta inte var förklaringen följde man i Tyskland individer över tid och såg att även de mest fördomsfulla individerna blev mer toleranta om de flyttade till ett etniskt blandat område.

Med andra ord visar resultaten att man genom reformer skulle kunna motverka rasism och detta är kanske något som politikerna bör fundera över. Personligen tycker jag att Jimmie Åkesson är den förste som man behöver flytta på.

767px-No_sexism_racism_homophobia
Bild: Kurt Löwenstein Educational Center International

Ethnically mixed areas increase passive tolerance

A new study in PNAS has shown that individuals who live in ethnically mixed areas become more tolerant of ethnical minorities. The researchers call this phenomenon for passive tolerance in similarity to passive smoking – a something that affects you even if you yourself do not actively participate. The study includes data from Europe, USA and South Africa.

The results showed that people living in ethnically mixed areas had more positive attitudes towards ethnical minorities, compared with those who lived in homogeneous areas. The effect was, in part, independent of whether people actively socialized with ethnic minorities or not.

One can of course imagine that the results are explained by the individuals settling in ethnic mixed areas are those who already are less prejudice. To ensure that this was not the explanation, individuals in Germany were followed over time and found that even the most prejudiced individuals became more tolerant if they moved to an ethnically mixed area.

In other words, the results show that new reforms could counteract racism and this is maybe something politicians should consider. Personally, I think Jimmie Åkesson is the first person that should move away.

Nättroll = vardagssadister

En ny studie bekräftar det som många länge misstänkt – att nättroll har starkare drag av psykopati och sadism än andra.

Studien undersökte kopplingen mellan den mörka triaden och internetbeteende. Mörka triaden är en benämning på tre personlighetsdrag som inkluderar psykopati och sadism samt narcissism och machiavellism (cynisk/manipulativ attityd). Resultaten visade positiva korrelationer mellan dessa personlighetsdrag och nättrollande. Allra starkast var trollbeteende associerat till sadistiska drag. Att chatta eller att debattera på internet var däremot inte kopplat till dessa personlighetsdrag. Författarna sammanfattar att nättrollande är nutidens manifestation av sadism.

Artikeln bär för övrigt den fyndiga titeln ”Trolls just want to have fun”, vilket får mig att ångra att jag inte gav min avhandling namnet ”Old men just want to have fun”.

800px-Internet_Troll_velu_ill_artlibre_jnl
Bild: JNL/Wikimedia Commons